โครงการอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 2

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
นายไพศิษฏ์ อินทรโยธา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานเปิดการประชุมโครงการอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องสมใจหมาย โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท โดยกลุ่มเป้าหมาย จาก 9 อำเภอ 86 หมู่บ้าน 181 คน เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์

(Visited 1 times, 1 visits today)