ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

นายไพศิษฏ์ อินทรโยธา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายพิชัย มณีลาภ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา

(Visited 1 times, 1 visits today)