พช. สุราษฎร์ธานี ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2563

สุราษฎร์ธานี เมืองคนดี

พช. สุราษฎร์ธานี ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2563 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Video Conference

วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2563 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) และได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานกรมการพัฒนาชุมชน Change for Goog : How to แนวทางการบริหารงานเชิงบูรณาการ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนความสำเร็จของงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่

ในการนี้ นายไพศิษฎ์  อินทรโยธา รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ตลอดจนนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งประเด็นการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน แนวทางการตรวจราชการ  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ฯ

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดรับกับนโนบายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ได้ร่วมรับฟังการประชุมฯ ครั้งนี้ ด้วยระบบ TV พช.

ภาพและข่าว โดยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)