foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


077 272 558
cddsurat@hotmail.co.th
พัฒนาชุมชนเมืองคนดี

สำนักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ระบบรายงานข้อมูลภายใน

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสุราษฎร์ธานี

คืนความสุขให้คนในชาติ

16

Login Form

 

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 69 ประจำปี 2560  

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอป ณ สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด (โคออป) 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 69 ประจำปี 2560 (สอบข้อเขียน) 

    สอบราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ณ สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด (โคออป) 

   รับสมัครคัดเลือกบุคคลแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 69 ประจำปี 2560 (22-06-2559) 

   สอบราคาจ้างการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ตามโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (17-06-2559) 

  แจ้งยกเลิกการสอบราคาจ้างการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ตามโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

  ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาจ้างการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ตามโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

  แจ้งยกเลิก - สอบสอบราคาจ้างการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ตามโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

  ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาจ้างการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ตามโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

  ขอเชิญประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพัฒนาชุมชนฯ รอบที่1/2559 (ทบทวนอีกครั้ง)

  การดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2559

  ขอเชิญประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัตีราชการ ข้าราชการพัฒนาชุมชนฯ รอบที่ 1/2559  หนังสือที่ สฎ 0019.01/ว00221 ลว.13 มกราคม 2559

  การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส คร้งที่ 1/2559  หนังสือที่ สฎ 0019.01/ว00220 ลว.12 มกราคม 2559

  การมอบเกียรติบัตรแก่อาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2558  หนังสือที่ สฎ 0019.03/ว00198 ลว.12 มกราคม 2559

  โครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  หนังสือที่ สฎ 0019.04/ว00089 ลว.8 มกราคม 2559

  การติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint  หนังสือที่ สฎ 0019.04/ว00088 ลว.8 มกราคม 2559

  แนวทางการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข"  หนังสือที่ สฎ 0019.03/ว00087 ลว.5 มกราคม 2559

  การพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน ฯ  หนังสือที่ สฎ 0019.03/ว00068 ลว.5 มกราคม 2559  

  การดำเนินการระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน ประจำปีฯ 2559  หนังสือที่ สฎ 0019.03/ว00086 ลว.6 มกราคม 2559 

  การดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP รายใหม่  หนังสือที่ สฎ 0019.03/ว00067 ลว.5 มกราคม 2559 

  การคัดเลือกนักประชามสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2559  หนังสือที่ สฎ 0019.04/ว00066 ลว.5 มกราคม 2559 

  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 กลุ่มออมทรัพย์ข้าราชการพัฒนาชุมชน  หนังสือที่ สฎ 0019.04/ว00034 ลว.4 มกราคม 2559 

  การประชุมกรมฯ ครั้งที่ 1/2559 หนังสือที่ สฎ 0019.01/ว9196 ลว.30 ธันวาคม 2558 

  การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นปี 2559 หนังสือที่ สฎ 0019.04/ว8936 ลว.29 ธันวาคม 2558 

  การดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพคณะอนุกรรมมการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี หนังสือที่ สฎ 0019.03/ว8934 ลว.21 ธันวาคม 2558 

  ขอยกเลิกหนังสือ เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการจัดทำแผนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ไปก่อนเนื่องจากรัฐมนตรีฯ เรียกประธานเครือข่ายอำเภอฯ เข้าร่วมประชุมด่วน

  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "OTOP ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้" หนังสือที่ สฎ 0019.03/ว471 ลว 16 ธันวาคม 2558 

  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการจัดทำแผนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หนังสือที่ สฎ 0019.02/ว8868 ลว.16 ธันวาคม 2558 

  โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด หนังสือที่ สฎ 0019.03/ว8591 ลว.3 ธันวาคม 2558 

  การสรรหาคณะกรรมการดำเนินงารสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2559 หนังสือที่ สฎ 0019.01/ว461 ลว.9 ธันวาคม 2558 

  ส่งหนังสือด่วนที่สุด ที่สฎ 0019.03/ว8669 การมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

  ส่งหนังสือด่วนที่สุด ที่สฎ 0019.03/ว8656 การมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

  การส่งเสริมสุขภาพทางการเงินกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) หนังสือที่ สฎ 0019.02/ว8657 ลว.8 ธันวาคม 2558 

  โครงการเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Information Security Awareness) หนังสือที่ สฎ 0019.04/ว8654 ลว.8 ธันวาคม 2558 

  โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด หนังสือที่ สฎ 0019.03/ว8591 ลว.3 ธันวาคม 2558 

  การดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนฯ หนังสือที่ สฎ 0019.03/ว8570 ลว.2 ธันวาคม 2558 

  การดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายกองทุนชุมชน หนังสือที่ สฎ 0019.03/ว8571 ลว.2 ธันวาคม 2558 

  เตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามคำรับรองฯ (IPA) หนังสือที่ สฎ 0019.02/ว8569 ลว.2 ธันวาคม 2558 

  การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน หนังสือที่ สฎ 0019.01/ว8515 ลว.1 ธันวาคม 2558 

  การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี 59 หนังสือที่ สฎ 0019.04/ว8560 ลว.2 ธันวาคม 2558 

  การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) หนังสือที่ สฎ 0019.04/ว8561 ลว.2 ธันวาคม 2558 

  ขอเลื่อนประชุมประจำเดือน หนังสือที่ สฎ 0019.01/ว8512 ลว.1 ธันวาคม 2558 

  การสนับสนุนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน หนังสือที่ สฎ 0019.02/ว8482 ลว.30 พฤศจิกายน 2558 

  การตรวจสอบข้อมูลบุคคลในโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) หนังสือที่ สฎ 0019.01/ว7592  ลว.30 ตุลาคม 2558

  การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2559 หนังสือที่ สฎ 0019.02/ว7560  ลว.30 ตุลาคม 2558

  แจ้งจัดสรรงบประมาณกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ 2559 หนังสือที่ สฎ 0019.02/ว7559  ลว.29 ตุลาคม 2558

  แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนในระดับหมู่บ้าน หนังสือที่ สฎ 0019.02/ว7558  ลว.27 ตุลาคม 2558

  การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2559 หนังสือที่ สฎ 0019.02/ว7474  ลว.27 ตุลาคม 2558

  การดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบฯและการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ VDR/TDR ปี 2559 หนังสือที่ สฎ 0019.04/ว7473  ลว.27 ตุลาคม 2558

  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพงานพัสดุ : ระบบงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ (e-GP ระยะที่ 3) หนังสือที่ สฎ 0019.01/ว388  ลว.26 ตุลาคม 2558

  การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2559 หนังสือที่ สฎ 0019.02/ว7370  ลว.20 ตุลาคม 2558

  การดำเนินงานโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 / แนบ1 / แนบ2 หนังสือที่ สฎ 0019.02/ว7221 ลว.14 ตุลาคม 2558

  การดำเนินงานอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี หนังสือที่ สฎ 0019.03/ว6987 ลว.5 ตุลาคม 2558

 

 

                                                                                                             << ก่อนหน้านี้ >>

นายอรชุน ธิวรรณลักษณ์

พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

จำนวนผู้เข้าชม

Today5
Yesterday23
This week72
This month639
Total90370

Powered by CoalaWeb

ปฏิทินทำงาน

 ◄◄ 
 ◄ 
 ►► 
 ► 
กรกฎาคม 2016
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

สาระน่ารู้

01

02

11

12

13

14

จดหมายข่าวรัฐบาล

e-Services

03

04

05

06

07

08

09

Contribute!
Books!
Shop!


Copyright © 2016 cddsurat Rights Reserved.