foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


077 272 558
cddsurat@hotmail.co.th
พัฒนาชุมชนเมืองคนดี

สำนักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ระบบรายงานข้อมูลภายใน

e-Services

03

04

05

06

07

08

09

หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสุราษฎร์ธานี

woment

คืนความสุขให้คนในชาติ

16

Login Form

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 68 ประจำปี 2559 

  การประชุมไตรมาสและการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ รอบการประเมินที่ 2/2558  หนังสือที่ สฎ 0019.01/ว4553 ลว. 30 มิถุนายน 2558

  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการชมรม อช.จ.  หนังสือที่ สฎ 0019.03/ว141 ลว. 26 มิถุนายน 2558

  รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ และความสามารถทางวิชาการฯ  หนังสือที่ สฎ 0019.01/ว2328 ลว. 24 มิถุนายน 2558

  การดำเนินงานโครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตามงบประมาณโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชน ในความรับิดชอบของกระทรวงมหาดไทย  หนังสือที่ สฏ 0019.03/ว4326 ลว. 23 มิถุนายน 2558

  การตรวจสุขภาพประจำปี  หนังสือที่ สฎ 0019/ว362 ลว. 22 มิถุนายน 2558

  การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ และเรื่อง ส่งมอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถเช่า)  หนังสือที่ สฏ 0019.01/ว4265 ลว. 19 มิถุนายน 2558

  การจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชน  หนังสือที่ สฎ 0019.02/ว4154 ลว. 17 มิถุนายน 2558

  การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๕๘ ร้อยละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด  หนังสือที่ สฎ 0019.03/ว132 ลว. 17 มิถุนายน 2558

   ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป้นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 68 ประจำปี 2559 

  การนำเข่้าข้อมูลต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2557-2558 เพื่อเสนอเข้ารับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2558 

  การดำเนินงานโครงการฝึกอบรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา   

      หนังสือที่ สฎ 0019/ว3888 ลว. 8 มิถุนายน 2558

  การดำเนินงานโครงการตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้   

      หนังสือที่ สฎ 0019.02/ว3886 ลว. 8 มิถุนายน 2558

  รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัเลือกฯ เพื่อรับการประเมิน นวก.ชำนาญการพิเศษ (สอบข้อเขียน) 

  การนิเทศ ติดตามผล และสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2558  (แผนนิเทศฯฉบับปรับปรุง/คู่มือฉบับแก้ไข)  หนังสือที่ สฎ 0019.02/ว.3791 ลว. 3 มิถุนายน 2558

 

                                                                                                             << ก่อนหน้านี้ >>

นายพิชัย ธิตินวทรัพย์

พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

จำนวนผู้เข้าชม

Today5
Yesterday23
This week50
This month5
Total81077

Powered by CoalaWeb

ปฏิทินทำงาน

 ◄◄ 
 ◄ 
 ►► 
 ► 
กรกฎาคม 2015
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

สาระน่ารู้

01

02

11

12

13

14

จดหมายข่าวรัฐบาล

Contribute!
Books!
Shop!


Copyright © 2015 cddsurat Rights Reserved.