foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


077 272 558
cddsurat@hotmail.co.th
พัฒนาชุมชนเมืองคนดี

สำนักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ระบบรายงานข้อมูลภายใน

e-Services

03

04

05

06

07

08

09

คืนความสุขให้คนในชาติ

16

Login Form

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

  การคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ และผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. ดีเด่น ปี 2558  หนังสือที่ สฎ 0019.04/ว2677 ลว. 20 เมษายน 2558 

   ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ  โครงการตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้

  การคัดเลือกข้าราชการลูกจ้างดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๕๘  หนังสือที่ สฎ 0019.01/ว2676

  การจัดกิจกรรมส่งเสริมตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ (งานวันที่ 24 เม ย. นี้) 

  การดำเนินงานโครงการสัมมนาคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ  หนังสือที่ สฎ 0019.03/ว2588 ลว. 16 เมษายน 2558

  การนำรายชื่อหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินฯ เข้าระบบเว็ปไซต์  หนังสือที่ สฏ 0019.02/2589 ลว. 16 เมษายน 2558  

  การดำเนินงานเครือข่ายชุมชน  หนังสือที่ สฏ 0019.03/ว2545 ลว. 10 เมษายน 2558

  การดำเนินงานโครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ  หนังสือที่ สฎ 0019.02/ว2546 ลว.10 เมษายน 2558

  การดำเนินงานโครงการตลาดนัดชุมชนฯ  หนังสือที่ สฏ 0019.02/ว2541 ลงวันที่ 10 เมษายน 2558

  การทอผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ  หนังสือที่ สฎ 0019.03/ว2542 ลงวันที่ 10 เมษายน 2558

  การสำรวจข้อมูลจำนวนครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงในหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งในเขตชนบทและเขตเมือง   หนังสือที่ สฏ 0019.04/ว2526 ลงวันที่ 9 เมษายน 2558

  การดำเนินงานโครงการคลาดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้  หนังสือที่ สฎ 0019.02/ว2436 ลงวันที่ 8 เมษายน 2558

  การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่  หนังสือที่ สฏ 0019.03/ว2407 ลว.3 เมษายน 2558 

  โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยระบบการเรียนทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) 

      หนังสือที่ สฎ 0019.01/ว2390 ลงวันที่ 2 เมษายน 2558

  การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้ราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รอบประเมินที่ 1 ปีงบฯ 2558   หนังสือที่ สฎ 0019.01/ว2389 ลงวันที่ 2 เมษายน 2558

  เชิญประชุมเพิ่มสมรรถนะบุคลากรด้านพัสดุ การเงินและการบัญชีและประชุมเชิงปฏิบัติการคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ   หนังสือที่ สฎ 0019.01/ว2388 ลงวันที่ 2 เมษายน 2558

  การประชุมประจำเดือนพัฒนาการอำเภอ นักวิชาการ หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย (ประชุม31 มีนาคม 58 เวลา 9,30 น. ที่เดิม) 

  หนังสือเรื่อง การจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๕๘ 

  จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการแบบ Online 

      หนังสือที่ สฎ 0019.01/ว2048 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2558

   ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุประเภทงานบ้านงานครัว จำนวน 91 รายการ ตามโครงการสุราษฎร์เมืองแห่งรอยยิ้มฯ

   ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 178 รายการ ตามโครงการสุราษฎร์ธานีเมืองแห่งรอยยิ้มฯ

  ขอเชฺิญประชุมคณะกรรมการชมรมอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) จังหวัดสุราษฎร์ธานี หนังสือ ที่ สฎ 0019.03/ว132 ลว.19 มี.ค. 2558 

  การฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำการพัฒนาฯ (ถึงอำเภอเมือง เกาะสมุย พระแสง เวียงสระ บ้านนาเดิม บ้านตาขุน) 

       หนังสือที่ สฎ 0019.03/ว1976 ลว.19 มี.ค. 2558

   การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิต 

       หนังสือที่ สฎ 0019.03/ว1975 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2558 

   การตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2558  หนังสือที่ สฎ 0019.02/ว1918 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2558 

    ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 39 รายการ ตามโครงการสุราษฎร์ธานีเมืองแห่งรอยยิ้มและความสุข 

    ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 43 รายการ ตามโครงการสุราษฎร์ธานีเมืองแห่งรอยยิ้มและความสุข 

 

                                                                                                             << ก่อนหน้านี้ >>

นายพิชัย ธิตินวทรัพย์

พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

จำนวนผู้เข้าชม

Today46
Yesterday212
This week258
This month5244
Total72760

Powered by CoalaWeb

ปฏิทินทำงาน

 ◄◄ 
 ◄ 
 ►► 
 ► 
เมษายน 2015
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

สาระน่ารู้

01

02

11

12

13

14

Contribute!
Books!
Shop!


Copyright © 2015 cddsurat Rights Reserved.