foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


077 272 558
cddsurat@hotmail.co.th
พัฒนาชุมชนเมืองคนดี

สำนักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ระบบรายงานข้อมูลภายใน

e-Services

03

04

05

06

07

08

09

หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบ

คืนความสุขให้คนในชาติ

16

Login Form

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

  การประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัมนาชุมชนประจำเดือน 

      หนังสือที่ สฎ 0019.01/ว1378 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

  แจ้งกรอบ/แนวทางการดำเนินการในการจัดสรรงบประมาณโครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตามงบประมาณโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชนในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย 

      หนังสือที่ สฎ 0019.02/ว1348 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

  การนิเทศการดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

      หนังสือที่ สฎ 0019.02/ว1292 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

  การส่งเสริมสุขภาพทางการเงินกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) 

      หนังสือที่ สฎ 0019.02/ว1280 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

  การประเมินความพึงพอใจของบุคคลากรต่อการจัดสวัสดิการของหน่วยงาน 

      หนังสือที่ สฎ 0019.01/82 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

  ส่งหนังสือตอบข้อหารือของกระทรวงมหาดไทยแนวทางการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      หนังสือที่ สฏ 0019.04/ว1290 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

  ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

      เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.)

  การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) 

       หนังสือที่ สฎ 0019.01/1128 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

  การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) 

      หนังสือที่ สฎ 0019.01/ว.1007 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558

  ขอเชิญประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการพัฒนาชุมชน สพจ.สุราษฎร์ธานี รอบที่1/2558 

      หนังสือที่ สฏ 0019.01/ว.890 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 

  การดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน 

      หนังสือที่  สฏ 0019.02/ว.867 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 

  การดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2557 

      หนังสือที่ สฎ 0019.02/ว.869 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558

  ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์ กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2558 

      หนังสือที่ สฎ 0019.04/ว.868 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558

นายพิชัย ธิตินวทรัพย์

พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

จำนวนผู้เข้าชม

Today231
Yesterday209
This week960
This month4854
Total60619

Powered by CoalaWeb

ปฏิทินทำงาน

 ◄◄ 
 ◄ 
 ►► 
 ► 
กุมภาพันธ์ 2015
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

สาระน่ารู้

01

02

11

12

13

14

ร้อยละผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.และข้อมูลพื้นฐาน ปี 2558 (26/01/58)

 

ร้อยละผลการบันทึกข้อมูล จปฐ. และข้อมูลพื้นฐาน ปี 2558 (26/01/58)

 
Contribute!
Books!
Shop!


Copyright © 2015 cddsurat Rights Reserved.