foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


077 272 558
cddsurat@hotmail.co.th
พัฒนาชุมชนเมืองคนดี

สำนักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ระบบรายงานข้อมูลภายใน

e-Services

03

04

05

06

07

08

09

คืนความสุขให้คนในชาติ

16

Login Form

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

  การประชุมประจำเดือนพัฒนาการอำเภอ นักวิชาการ หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย (ประชุม31 มีนาคม 58 เวลา 9,30 น. ที่เดิม) 

  หนังสือเรื่อง การจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๕๘ 

  จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการแบบ Online 

      หนังสือที่ สฎ 0019.01/ว2048 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2558

   ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุประเภทงานบ้านงานครัว จำนวน 91 รายการ ตามโครงการสุราษฎร์เมืองแห่งรอยยิ้มฯ

   ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 178 รายการ ตามโครงการสุราษฎร์ธานีเมืองแห่งรอยยิ้มฯ

  ขอเชฺิญประชุมคณะกรรมการชมรมอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) จังหวัดสุราษฎร์ธานี หนังสือ ที่ สฎ 0019.03/ว132 ลว.19 มี.ค. 2558 

  การฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำการพัฒนาฯ (ถึงอำเภอเมือง เกาะสมุย พระแสง เวียงสระ บ้านนาเดิม บ้านตาขุน) 

       หนังสือที่ สฎ 0019.03/ว1976 ลว.19 มี.ค. 2558

   การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิต 

       หนังสือที่ สฎ 0019.03/ว1975 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2558 

   การตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2558  หนังสือที่ สฎ 0019.02/ว1918 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2558 

    ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 39 รายการ ตามโครงการสุราษฎร์ธานีเมืองแห่งรอยยิ้มและความสุข 

    ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 43 รายการ ตามโครงการสุราษฎร์ธานีเมืองแห่งรอยยิ้มและความสุข 

  กำเนินงานขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบฯ หนังสือที่ สฎ 0019.03/ว1917 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2558 

   การงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี / (แนบ 2) หนังสือที่ สฎ 0019.03/ว1576 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2558 

   เร่งรัดการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ:ชี้เป้าชีวิต จัดทำดข็มทิศชีวิต และดูแลชีวิต หนังสือด่วนที่สุด ที่ สฎ 0019.02/ว1869 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2558 

  การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น หนังสือที่ สฎ 0019.04/ว1870 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2558 

   ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์กีฬา ตามโครงการสุราษฎร์ธานีเมืองแห่งรอยยิ้มและความสุข 

  การจำหน่ายชุดปากกาพร้อมดินสอ ปี 2558 

      หนังสือที่ สฎ 0019.03/ว111 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2558

  การเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิต 

      หนังสือที่ สฎ 0019.03/ว1800 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2558

  การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในระดับหน่วยงาน (IPA) กรมการพัฒนาชุมชนและโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ปี 2558 

      หนังสือที่ สฎ 0019.02/ว1681 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2558

  ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายสลากกาชาดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2558 

      หนังสือที่ สฎ 0019.01/107 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2558

  การจัดทำแผนพัฒนายตนเองรายบุคคล (IDP) ประจำปี 2558 

      หนังสือที่ สฎ 0019.01/ว1676 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2558

  การมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

      หนังสือที่ สฎ 0019/ว1547 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2558

  การมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

      หนังสือที่ สฎ 0019.03/ว1546 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2558

 

                                                                                                             << ก่อนหน้านี้ >>

นายพิชัย ธิตินวทรัพย์

พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

จำนวนผู้เข้าชม

Today98
Yesterday212
This week493
This month98
Total67614

Powered by CoalaWeb

ปฏิทินทำงาน

 ◄◄ 
 ◄ 
 ►► 
 ► 
เมษายน 2015
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

สาระน่ารู้

01

02

11

12

13

14

ร้อยละผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.และข้อมูลพื้นฐาน ปี 2558 (26/01/58)

 

ร้อยละผลการบันทึกข้อมูล จปฐ. และข้อมูลพื้นฐาน ปี 2558 (26/01/58)

 
Contribute!
Books!
Shop!


Copyright © 2015 cddsurat Rights Reserved.