foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


077 272 558
cddsurat@hotmail.co.th
พัฒนาชุมชนเมืองคนดี

สำนักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ระบบรายงานข้อมูลภายใน

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสุราษฎร์ธานี

คืนความสุขให้คนในชาติ

16

Login Form

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

  การดำเนินงานอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี หนังสือที่ สฎ 0019.03/ว6987  ลว.5 ตุลาคม 2558

  แนวทางการดำเนินงานศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก (ปรับปรุงใหม่) หนังสือที่ สฎ 0019.02/ว6899 ลว.30 กันยายน 2558

  การดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หนังสือที่ สฎ 0019.03/ว6898 ลว.30 กันยายน 2558

  ใบรับสมัครเยาวชนคนรุ่นใหม่เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่ หนังสือที่ สฎ 0019.02/ว6901 ลว.30 กันยายน 2558

  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานนิเทศ ติดตามผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559 หนังสือที่ สฎ 0019.02/ว224 ลว.22 กันยายน 2558

  ผลการคัดเลือกกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลดีเด่น ระดับจังหวัด  หนังสือที่ สฎ 0019.02/ว6534 ลว.15 กันยายน 2558

  ติดตามการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ  หนังสือที่ สฎ 0019.01/ว6279 ลว.3 กันยายน 2558

  โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนด้านการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน  หนังสือที่ สฎ 0019.01/ว6279 ลว.3 กันยายน 2558

  สำรวจความต้องการใช้แบบสอบถามฯ ปี 2559  หนังสือที่ สฎ 0019.04/ว6277 ลว.3 กันยายน 2558

  การเพิ่มประสิทิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิต  หนังสือที่ สฎ 0019.03/ว6229 ลว.2 กันยายน 2558

  การประเมินผลความผาสุกออนไลน์  หนังสือที่ สฎ 0019.01/ว6200 ลว.1 กันยายน 2558

  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ ปี 2555-2558  หนังสือที่ สฎ 0019.02/ว198 ลว. 17 สิงหาคม 2558

  การประชุมกรมฯ ครั้งที่ 6/2558  หนังสือที่ สฎ 0019.01/ว5753 ลว. 17 สิงหาคม 2558

  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสรุปประเมินผลการดำเนินงานโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ฯ  หนังสือที่ สฎ 0019.02/ว198 ลว. 17 สิงหาคม 2558

  การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี  หนังสือที่ สฎ 0019.02/ว5746 ลว. 17 สิงหาคม 2558

  การดำเนินงานประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด  หนังสือที่ สฎ 0019.03/ว5691 ลว. 14 สิงหาคม 2558

  เอกสารสรุปผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ (IPA) ให้อำเภอศึกษาแนวทางและนำเอกสารมาในวันที่ 13 ส.ค.58

  พิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2557-2558  หนังสือที่ สฎ 0019.02/ว6501 ลว. 6 สิงหาคม 2558

  การทดลองใช้งาน โปรแกรม HR Smart  หนังสือที่ สฎ 0019.02/ว5462 ลว. 5 สิงหาคม 2558

  การดำเนินงานโครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้  หนังสือที่ สฎ 0019.02/ว5463 ลว. 5 สิงหาคม 2558

  การเสนอโครงการตามแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรและคนจนฯ  หนังสือที่ สฎ 0019/ว5461 ลว. 5 สิงหาคม 2558

   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 68 ประจำปี 2559 

  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการลดใช้พลังงานในภาครัฐฯ (เปลี่ยนสถานที่อบรมจากเดิมไปที่ โรงแรมแก้วสมุนรีสอร์ท)  หนังสือที่ สฎ 0019.01/ว176 ลว. 23 กรกฎคม 2558

  ขอเชิญร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2557-2558  หนังสือที่ สฎ 0019.02/ว5195 ลว. 21 กรกฎาคม 2558

  โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษบกิจพอเพียงต้นแบบ  หนังสือที่  สฎ 0019.03/ว5178 ลว. 21 กรกฎาคม 2558

  ซักซ้อมแนวทางการให้บริการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่ผู้รับบริการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  หนังสือที่ สฎ 0019.03/ว5093 ลว. 20 กรกฎาคม 2558

  การดำเนินงานชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ระเบียบ  หนังสือที่ สฏ 0019.03/ว5092 ลว. 20 กรกฎาคม 2558

 

                                                                                                             << ก่อนหน้านี้ >>

นายพิชัย ธิตินวทรัพย์

พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

จำนวนผู้เข้าชม

Today8
Yesterday22
This week98
This month187
Total83295

Powered by CoalaWeb

ปฏิทินทำงาน

 ◄◄ 
 ◄ 
 ►► 
 ► 
ตุลาคม 2015
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

สาระน่ารู้

01

02

11

12

13

14

จดหมายข่าวรัฐบาล

e-Services

03

04

05

06

07

08

09

Contribute!
Books!
Shop!


Copyright © 2015 cddsurat Rights Reserved.