โครงสร้าง/บุคลากร

พัฒนาการจังหวัด

นายไพศิษฎ์ อินทรโยธา

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ

นายบรรชากิต หีตจันทร์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายสมพจน์ โศภิษฐพันธ์

พัฒนาการอำเภอเมือง

นายยงยุทธ ลิ้มสุวรรณ

พัฒนาการอำเภอกาญจนดิษฐ์

นางอัจฉราพร ค้ำชู

พัฒนาการอำเภอดอนสัก

นางสาววจิรา เดชารัตน์

พัฒนาการอำเภอเกาะพะงัน

นางสาวทวีวรรณ เกิดก่อ

พัฒนาการอำเภอบ้านนาเดิม

นางสายชล ทับทิมเมือง

พัฒนาการอำเภอเวียงสระ

นายประเวศน์ ราชพิบูลย์

พัฒนาการอำเภอเคียนซา

นางศวรรยาพร จันทร์สุขศรี

พัฒนาการอำเภอชัยบุรี

นายถามะ มโนวราวุฒิ

พัฒนาการอำเภอไชยา

นายโกศล ชูลำภู

พัฒนาการอำเภอท่าชนะ

นายธนิศร์ เลขานุกิจ

พัฒนาการอำเภอท่าฉาง

นางอนงค์ โพธิ์เพชร

พัฒนาการอำเภอพระแสง

นางนวพร ยังวนิชเศรษฐ

พัฒนาการอำเภอคีรีรัฐนิคม

นางสาววิรินทร์ญา โชติพัฒนสินชัย

พัฒนาการอำเภอพนม

นายพิพัฒน์ กองพล

พัฒนาการอำเภอบ้านตาขุน

นายสำราญ พงศ์พิพัฒนพันธุ์

พัฒนาการอำเภอวิภาวดี

นางอนัญญา หลังสตา

พัฒนาการอำเภอเกาะสมุย

(Visited 4 times, 1 visits today)