ประกาศ/หนังสือสั่งการ

โครงการต่อยอด ขยายผล รูปแบบการพัฒนาเศรษบกิจฐานรากของกรมการพัฒนาชุมชน กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยโดยกลไกประชารัฐต่อยอด การพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี ระดับ C

(20/09/2562)