ประกาศ/หนังสือสั่งการ

แจ้งจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ไตรมาส 2 โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (เพิ่มเติม)

(13/02/2563)