ประกาศ/หนังสือสั่งการ

แจ้งจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ไตรมาส 2 โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(09/01/2563)

แจ้งจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ไตรมาส 2 โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(09/01/2563)