ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ที่ สฎ0019.02/ว08508 ลงวันที่ 10 พ.ย 60 เรื่อง การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบพัฒนาภาค)

(21/11/2560)