คลังเก็บ: ดาวน์โหลด

เตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งชินเชื่อภาครัฐเพื่อเข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรมหลักขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยทุนชุมชน

(27/03/2563)