พจ.สุราษฎร์ธานี ร่วมรับฟังการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม ฯ ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร

ในการนี้นายนพรัตน์  ธำรงทรัพย์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมประชุมผ่าน Video Conference  ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี   มีวาระการประชุม ดังนี้

1.การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกรมการพัฒนาชุมชนและหน่วยงานในสังกัด ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

2.การติดตามผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2562

จากการร่วมประชุมฯ  พัฒนาการจังหวัดฯ ได้เน้นย้ำ  หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ให้ติดตาม/สนับสนุนการดำเนินงาน พร้อมเร่งรัดการเบิก-จ่าย งบประมาณฯ ในภาพรวมของจังหวัดฯ ต่อไป

ภาพและข่าว โดยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)