พัฒนาการจังหวัด มอบถุงยังชีพช่วยเหลือครัวเรือนยากจนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิท -19

วันนี้  21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น  นายนพรัตน์  ธำรงทรัพย์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายวิริยะ จินวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสุรีย์พร แผนสูงเนิน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ลงพื้นที่อำเภอท่าชนะ ได้ปฏิบัติราชการพื้นที่อำเภอท่าชนะ ดังนี้

  1. ติดตามการดำเนินการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร พร้อมเยี่ยมชมแปลงปลูกผักสาธิต (จุด kick off) ของอำเภอ
  2. ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ ตามโครงการรวมพลังกลุ่มออมทรัพย์ฯช่วยชุมชนเมืองคนดี และมอบถุงยังชีพช่วยเหลือครัวเรือนยากจนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิท -19 จำนวน 12 ครัวเรือน โดยนายพงษ์ศักดิ์ สุวรรณ ประธานกลุ่มและคณะกรรมการ รายงานผลการดำเนินงานฯ
  3. ติดตามการดำเนินงานครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล ณ บ้านนางสุภา-นายทนงศักดิ์ สุดเอี่ยม บ้านเลขที่ 134 ม.8 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ ซึ่งได้นำศาสตร์พระราชาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต
  4. มอบนโยบายการปฏิบัติงาน แก่พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน โดยเน้นการสร้างผลงานให้เกิดขึ้นกับตนเองและหน่วยงาน เป้าหมายสูงสุดของการทำงานคือความผาสุกของประชาชน
(Visited 1 times, 1 visits today)