พัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2563 ผ่านระบบ Video Conference System

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานในการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน   ณ ห้องประชุม War room ห้อง 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มฯ/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมตาปี ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4  เพื่อรับทราบข้อสั่งการ และแนวทางการขับเคลื่อนงานนโยบายตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ให้บรรลุเป้าหมายสอดคล้องกับวิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน :เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565

ทั้งนี้ ขอขอบคุณ  นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ที่กล่าวชมการทำวีดีทัศน์การนำเสนอผลงานเพื่อสร้างการรับรู้งานพัฒนาชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)