ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เยี่ยมชมพื้นที่การดำเนินงานตามโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ในเขตพื้นที่อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น . นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหัวหน้าส่วนจังหวัดฯ ได้เดินทางมาเยี่ยม นายสุภาพ ไกรสิทธิ์ ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ซึ่งได้นำความรู้มาดำเนินการในพื้นที่ บ้านเลขที่ 81/4 หมู่ที่ 1 ตำบลโมถ่าย อำเภอบ้านไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมติดตามให้ความช่วยเหลือ
โครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” เป็นความร่วมมือระหว่าง กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม และ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในการดำเนินงานเพื่อสนองพระราชปณิธาน และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มนักโทษเด็ดขาด ที่คาดว่าจะได้รับพระราชทานอภัยโทษ และจะพ้นโทษในปี 2563 ในเรือนจำ 137 แห่ง มีความรู้ความเข้าใจ และเป็นการส่งเสริมทักษะด้านการเกษตร ที่เน้นเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็กให้สามารถบริหารจัดการพื้นที่สำหรับทำการเกษตรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นแนวทางให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งตนเองได้ เห็นถึงโอกาสในการประกอบสัมมาชีพภายหลังพ้นโทษ ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนได้ลงมือทำ เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ผู้อื่น ไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก สมดังพระราชปณิธานคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม
ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สุราษฎร์ธานี
(Visited 1 times, 1 visits today)