สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เดินหน้าเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 19

วันพุธที่ 13 มกราคม 2563 เวลา13.30 น. กลุ่มงานสารสนเทศฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินโครงการ ฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ในหัวข้อ “การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form” แก่ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจำนวน 19 อำเภอ โดยใช้ช่องทางแอพพลิเคชั่น Line
เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดครั้งใหม่ของโรคโควิท-19 และมาตรการให้ทำงานที่บ้าน (Work from Home)ลดภาวะเสี่ยงการแพร่โรค โดยกำหนดฝึกอบรมทั้งหมดจำนวน 8 หัวข้อ ซึ่งได้อบรมไปแล้ว 2 หัวข้อ กำหนดการอบรมให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2564
(Visited 1 times, 1 visits today)