ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สุราษฎร์ธานี รับการตรวจประเมินคัดเลือกกิจกรรมตำบลสารสนเทศต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)

พช.สุราษฎร์ธานี รับการตรวจประเมินคัดเลือกกิจกรรมตำบลสารสนเทศต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)

พช.สุราษฎร์ธานี รับการตรวจประเมินคัดเลือกกิจกรรมตำบลสารสนเทศต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา 13.0๐ น. นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย พร้อมด้วย นายชาญณรงค์ วงษ์เนียม ผู้ช่วยผู้ตรวจฯ เขต 5 ในฐานะคณะกรรมการการประเมินคัดเลือกกิจกรรมสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี พ.ศ. 2564 ติดตามประเมิน คัดเลือกกิจกรรมตำบลสารสนเทศต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตำบลคลองน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) ณ ห้องประชุมอำนวยการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ในการนี้ นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายพิชัย มณีลาภ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน, นางพัชณีภรณ์ เหมือนเสนพัฒนาการอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพร้อมด้วย ทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง และคณะทำงานสารสนเทศตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมให้การสนับสนุน และนำเสนอผลงาน การประกวดคัดเลือกกิจกรรมสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)
นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวขอบคุณผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนและคณะ และได้นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานสารสนเทศตำบลต้นแบบในภาพรวมของการดำเนินงาน โดยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน/พัฒนาชุมชนอำเภอ ว่าเป็นการนำข้อมูลจปฐ. กชช. ๒ค มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่ โดยผ่านกระบวนการคิด การวิเคราะห์ โดยคนในชุมชน และนำสู่การบรรจุในแผนชุมชน (one plan) เชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาให้ชุมชน

นายพิชัย มณีลาภ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ให้ข้อมูลว่า
ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสารสนเทศตำบลต้นแบบนั้น ได้คัดเลือกตำบลคลองน้อย เป็นพื้นที่ดำเนินการ เป็นตัวแทนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจากมองเห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของผู้นำชุมชนเป็นหลัก เมื่อผู้นำมีความพร้อม มีความเข้มแข็ง การขับเคลื่อนงานตามนโยบายก็สามารถดำเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การประสานงานจากทีมพช.จังหวัดและอำเภอ ในการลงไปพูดคุย จัดเวทีและจัดกิจกรรมต่างๆ และต้องขอขอบคุณกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลคลองน้อย ตลอดถึงผู้นำชุมชนทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ให้ประสบความสำเร็จ

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)