ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สุราษฎร์ธานี ร่วมสนับสนุนการดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมถอดบทเรียนความสำเร็จของผู้นำการเปลี่ยนแปลง ตำบลบางสวรรค์ 

พช.สุราษฎร์ธานี ร่วมสนับสนุนการดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมถอดบทเรียนความสำเร็จของผู้นำการเปลี่ยนแปลง ตำบลบางสวรรค์ 

พช.สุราษฎร์ธานี ร่วมสนับสนุนการดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมถอดบทเรียนความสำเร็จของผู้นำการเปลี่ยนแปลง ตำบลบางสวรรค์

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ บ้านบางเตา ตำบลบางสวรรค์

อำเภอพระแสง

 

ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงประจำปีงบประมาณ 2564 โดยได้ดำเนินการประกาศผลการประกวดกิจกรรมเชิดชูเกียรติฯ และกิจกรรมถอดบทเรียนความสำเร็จของผู้นำการเปลี่ยนแปลงดำเนินการโดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

พื้นที่ดำเนินการคือผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลบางสวรรค์อำเภอพระแสง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นตำบลที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเขตตรวจราชการที่ 5 ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

 

ในการนี้นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้

นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายไพศิษฏ์

อินทรโยธา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายพิชัย มณีลาภผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายถามะ มโนวราวุฒิ พัฒนาการอำเภอพระแสง และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ติดตามสนับสนุนการดำเนินการถอดบทเรียนความสำเร็จของผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลบางสวรรค์อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งในการดำเนินการถอดบทเรียนในครั้งนี้

นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนักวิชาการศูนย์ศึกษาฯ ลงพื้นที่ดำเนินการระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2564 ณ บ้านบางเตา ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง

 

นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง เป็นโครงการที่กรมการพัฒนาชุมชน

ได้ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างผู้นำชุมชนโดยการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในระดับต่าง ๆ ให้ผู้นำชุมชนมีความรู้

คู่คุณธรรม สามารถบริหารจัดการชุมชนของตนเองได้ และเป็นกำลังหลักในการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนให้สามารถบูรณาการงานพัฒนาชุมชนนำไปสู่การพึ่งตนเองได้

2.เพื่อใช้พลังชุมชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ในภาวการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เพื่อให้เกิด 3 สร้าง ได้แก่สร้างความมั่นคงทางอาหาร/สร้างสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลบางสวรรค์ทั้ง 15 คน ได้ผ่านการฝึกฝน ฝึกอบรม และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีได้ โดยได้รับรางวัลการันตีความสำเร็จคือ “ชนะเลิศ” การประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับเขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ดังนั้นจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชได้ลงมาถอดบทเรียนความสำเร็จ เพื่อนำไปเผยแพร่ให้ผู้นำชุมชน ตลอดจนถึงประชาชนผู้สนใจทั่วไป ได้เรียนรู้ และศึกษาเพื่อนำไปเป็นแบบอย่างที่ดีในการปรับปรุงพัฒนาตนเอง สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างความยั่งยืนให้ชุมชนต่อไป

 

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)