ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สุราษฎร์ธานี  จัด “โครงการ  จัดตั้งศูนย์แบ่งปัน  76 ตำบล  ต้นแบบ”

พช.สุราษฎร์ธานี  จัด “โครงการ  จัดตั้งศูนย์แบ่งปัน  76 ตำบล  ต้นแบบ”

พช.สุราษฎร์ธานี  จัด “โครงการ  จัดตั้งศูนย์แบ่งปัน  76 ตำบล  ต้นแบบ”

23 สิงหาคม 2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ดำเนินงานภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  “โครงการ  จัดตั้งศูนย์แบ่งปัน  76 ตำบล  ต้นแบบ” เพื่อผนึกกำลังเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนให้ “ทุกครัวเรือน คือ คลังอาหาร ทุกหมู่บ้าน คือ ศูนย์แบ่งปัน”  โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อถอดบทเรียน สรุปผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
และเพื่อจัดตั้งศูนย์แบ่งปัน  ตำบลต้นแบบ  และขยายผลสู่ทุกอำเภอ  ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้คติพจน์ “ทุกครัวเรือน คือ คลังอาหาร ทุกหมู่บ้าน คือ ศูนย์แบ่งปัน” ในการจัดกิจกรรมแบ่งปันอาหาร ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงและกิจกรรมเทิดพระเกียรติ  และเพื่อการช่วยเหลือ แบ่งปันการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับชุมชน และผู้มีรายได้น้อย กลุ่มเปราะบางในยามวิกฤต การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างเครือข่ายและขยายผล ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงจังหวัดสุราษฎร์ธานี   จำนวน ๓๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งแบ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการออกเป็น2 รุ่น  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  ควบคุม  และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยรุ่นที่ 1 ดำเนินการ ณ ตำบลต้นแบบ ณ ศูนย์เรียนรู้บางสวรรค์ปันรัก หมู่ที่ 10 บ้านบางเตา  ตำบลบางสวรรค์อำเภอพระแสง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 และรุ่นที่ 2 ดำเนินการ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในวันที่ 23 สิงหาคม 2564

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้  นอกจากการถอดบทเรียนตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง, การจัดตั้งศูนย์แบ่งปันตำบล  ต้นแบบ,  การจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์แบ่งปันใน ระดับจังหวัด และขยายผลสู่อำเภอแล้ว  ยังมีการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ผัก แบ่งปันต้นกล้าพันธุ์ผัก  และกิจกรรมปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ ศูนย์แบ่งปันตำบลต้นแบบ  ตำบลบางสวรรค์  อำเภอพระแสง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในการดำเนินงานตามโครงการจัดตั้งศูนย์แบ่งปัน 76 ตำบล ต้นแบบ ในครั้งนี้  ได้รับเกียรติจากท่านพัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นายกรองศักดิ์  โอยสวัสดิ์  มอบนโยบาย  แนวทางการต่อยอดขยายผลโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำเปลี่ยนแปลง : ขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร          “ตู้ยาข้างบ้าน ตู้อาหารข้างครัว” และเป็นกำลังใจให้ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ได้ขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง  เพื่อการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารในสถานการณ์วิกฤต การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และเพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยืน พร้อมกันนี้  นายไพศิษฏ์  อินทรโยธา  ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาพัฒนาชุมชน  ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลง  ให้กำลังใจผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อผนึกกำลัง  บูรณาการการทำงาน  พัฒนาต่อยอดให้ชุมชนมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอขอบคุณเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลง  ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระแสงในการอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์แบ่งปัน 76 ตำบล ต้นแบบ ในครั้งนี้  และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆท่าน  ที่ได้ร่วมคิด  ร่วมวางแผน  ร่วมขับเคลื่อนเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ด้วยความเรียบร้อย

ภาพ : สำนักงานพัฒนสชุมชนอำเภอพระแสง/สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข่าว : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)