ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจราชการงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจราชการงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น.
นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานการประชุมข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ในการนี้ นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายพิชัย มณีลาภ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอกาญจนดิษฐ์ พัฒนาการอำเภอไชยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง โดยได้รายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้ผู้ตรวจราชการกรมฯ ได้รับทราบ และมอบแนวทางปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อไป
หลังการประชุม นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยพัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคกหนองนา พช. ของนายวัชรินทร์ ใจชื่น ม.5 ต.ท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
(Visited 1 times, 1 visits today)