ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สุราษฎร์ฯและ พมจ.สุราษฎร์ ฯ หารือปรับแผน ทิศทาง ลุยงานขจัดความยากจนในระดับพื้นที่

พช.สุราษฎร์ฯและ พมจ.สุราษฎร์ ฯ หารือปรับแผน ทิศทาง ลุยงานขจัดความยากจนในระดับพื้นที่

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.
นายธนิศร์ เลขานุกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายไกรฤกษ์ เลอมาน ราษฎร์เจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวเจิดนภา รัชดาชาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ประชุมหารือการดำเนินงานคัดกรองครัวเรือนเปราะบางในระดับพื้นที่ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำโดย นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เนื่องจากการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนเป็นนโยบายระดับชาติที่มีหลาย หน่วยงานร่วมกันขับเคลื่อน บนฐานข้อมูลเดียวกันคือข้อมูลครัวเรือนเปราะบางในระบบ TPMAP Logbook ซึ่งฐานข้อมูลดังกล่าวจะต้องได้รับการคัดกรองเพื่อให้ได้ข้อมูลการ ตกเกณฑ์ตัวชี้วัดใน 5 มิติ ของครัวเรือนนั้นๆที่เป็นจริงและเพื่อให้ทีมปฏิบัติการ ในระดับพื้นและทีมงานขององค์กรต่างๆที่มีภารกิจในการขจัดความยากจนเช่นเดียวกัน สามารถทำงานไปในทิศทางเดียวกันและเป็นระบบมากขึ้น
ในการนี้ ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ฝากขอบคุณทีมงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ ที่ได้ให้การสนับสนุนในการทำงานที่ผ่านมาและ จะมีการหนุนเสริมการทำงาน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาของกลุ่มเปราะบางเกิดผลในเชิงรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

(Visited 1 times, 1 visits today)