ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สุราษฎร์ฯ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์บึงขุนทะเลและจิตอาสาบริการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เฉพาะหน้าประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พช.สุราษฎร์ฯ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์บึงขุนทะเลและจิตอาสาบริการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เฉพาะหน้าประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันพุธ ที่ 4 พฤษภาคม 2565
นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์บึงขุนทะเลและจิตอาสาบริการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เฉพาะหน้าประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันฉัตรมงคล ประจำปีพุทธศักราช 2565) พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการจิตอาสา จิตอาสาพระราชทาน กำลังพลจิตอาสาทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น รวมทั้ง นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บึงขุนทะเล ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์บึงขุนทะเลและจิตอาสาบริการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เฉพาะหน้าประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบไปด้วย…
– การถวายความเคารพ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
– จากนั้น ประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ในการนี้ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานในพิธี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ครัวเรือนผู้ประสบปัญหาทางสังคมจิตอาสาพระราชทาน อีกทั้งประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมแยกย้ายปฏิบัติกิจกรรมตามโซน และร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และเก็บผักตบชวา รอบๆบริเวณบึงขุนทะเล และเยี่ยมให้กำลังใจจิตอาสาที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์บึงขุนทะเลและจิตอาสาบริการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เฉพาะหน้าประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ในครั้งนี้
(Visited 1 times, 1 visits today)