ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สุราษฎร์ฯ ร่วมแสดงความยินดีและเป็นเกียรติแก่ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เนื่องในโอกาสรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย

พช.สุราษฎร์ฯ ร่วมแสดงความยินดีและเป็นเกียรติแก่ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เนื่องในโอกาสรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
“พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี ๒๕๖๔ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา”
ซึ่งได้มีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในแต่ละจังหวัด
ในการนี้ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้แทนรับมอบในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๔ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยมีข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย รวมทั้งสิ้น 21 ราย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งสิ้น 18 ราย
โอกาสนี้ ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นเกียรติและขอแสดงความยินดีกับ
1. นายพิชัย มณีลาภ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
2. นายธนชัย ชูแนม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
3. นางอนงค์ โพธิ์เพชร ข้าราชการบำนาญ กรมการพัฒนาชุมชน
ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย เพื่อเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจ ในครั้งนี้
(Visited 1 times, 1 visits today)