ข่าวประชาสัมพันธ์

สุราษฎร์ธานี…ยกขบวนสินค้า OTOP คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2565

สุราษฎร์ธานี…ยกขบวนสินค้า OTOP คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายพิชัย มณีลาภ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปีพ.ศ.2565 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
ในการนี้ได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการ หลายภาคส่วน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นคณะกรรมการการ การคัดสรรดาวในโครงการ “คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี พ.ศ.2565” (OTOP Product Champion : OPC) ที่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า OTOP จำนวน 66 ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์กว่า 90 ผลิตภัณฑ์ จากทุกอำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่างได้นำผลิตภัณฑ์ OTOP ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่นหลากหลายรูปแบบ ให้ทางคณะกรรมการตรวจพิจารณาให้คะแนนโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
(ส่วน ก. ด้านผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งชุมชน)
(ส่วน ข. ด้านการตลาดและความเป็นมาของผลิตภัณฑ์)
ก่อนจะส่งให้คณะกรรมการระดับประเทศ ได้พิจารณาเพื่อคัดสรรดาวในเดือนกรกฎาคมนี้ ต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ได้มีโอกาสพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และบุคคลทั่วไปจนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน อีกทั้งเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานในระดับสากล จึงได้จัดทำโครงการการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ (Product Level) ที่จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development)
2. เพื่อจัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Profile) ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไปจนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน
4. เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

🗣 ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างตามมาตรการที่สาธารณะสุขได้กำหนด

#กรมการพัฒนาชุมชน
#กระทรวงมหาดไทย
#ข่าวกรมการพัฒนาชุมชน
#OTOP #ผลิตภัณฑ์โอทอป
#โอทอปสุราษฎร์ธานี
#CDD #Suratthani
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)