ข่าวประชาสัมพันธ์

บ้านน้ำราดปลื้มปิติ พช.คีรีรัฐนิคมเปิดตัวกิจกรรม “D-HOPE บ้านน้ำราด ธรรมชาติแห่งป่าต้นน้ำ” ตามโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ สุดยิ่งใหญ่ นักท่องเที่ยวแห่เที่ยวกันคึกคัก

บ้านน้ำราดปลื้มปิติ พช.คีรีรัฐนิคมเปิดตัวกิจกรรม “D-HOPE บ้านน้ำราด ธรรมชาติแห่งป่าต้นน้ำ” ตามโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ สุดยิ่งใหญ่ นักท่องเที่ยวแห่เที่ยวกันคึกคัก

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
นายมนตรา พรมสินธุ ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด “D-HOPE บ้านน้ำราด ธรรมชาติแห่งป่าต้นน้ำ” ตามโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ณ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านน้ำราด (ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีการจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์โปรแกรมการท่องเที่ยวผู้ประกอบการชุมชน (Champ)
ตามโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE)
โอกาสนี้ นายวิระชัย ชุมแก้ว นายอำเภอคีรีรัฐนิคม ได้กล่าวต้อนรับประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน , เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอคีรีรัฐนิคม ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่เข้าร่วมพิธีเปิด “D-HOPE บ้านน้ำราด ธรรมชาติแห่งป่าต้นน้ำ”
โดยมีการแสดงชุดบาสโลบ ต้อนรับประธานในพิธี
และการละเล่นหนังตะลุง จาก น้องซัน ศ เทพศิลป์
รวมทั้งกิจกรรม 15 ฐานส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ในครั้งนี้
จากที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้อนุมัติงบประมาณโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดทำโปรแกรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ(Decentralized Hands – On Program Exhibition : D – HOPE ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน และเพื่อให้สามารถรองรับการบริการนักท่องเที่ยวได้ และมีการประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการชุมชน และชุมชนท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีรัฐนิคม ได้จัดจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดโอ๋ทูเดย์ ครีเอทีฟ ในการดำเนินการจัดงาน “D-HOPE บ้านน้ำราด ธรรมชาติแห่งป่าต้นน้ำ” โดยการจัดนิทรรศการโปรแกรมท่องเที่ยวตามแนวทาง D-HOPE ที่ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ ในวันนี้ ผู้ประกอบการชุมชนบ้านน้ำราด หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้นำโปรแกรมท่องเที่ยวมาสาธิต จำนวนทั้งสิ้น 15 โปรแกรม ได้แก่
1.ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด
2.พายเรือชมธรรมชาติป่าต้นน้ำ
3.ไหว้พระโบสถ์ดินกลางน้ำ
4.ชมน้ำตกธารทอง
5.ชมถ้ำเสือขบ
6.เพาะเห็ดแครงบุญทิพย์ฟาร์ม
7.ชิมชาสมุนไพรตำลึง
8.ทำขนมโคหัวรก
9.หลามข้าวกระบอกไม้ไผ่
10ทำขนมครกสูตรแม่ย่า
11.ชิมแกงส้มยอดเขลียงทอด
12.กล้วยฉาบเจฟ-จัอด ตัมน้ำอัญชัน
13.ทำพวงกุญแจลูกสวาท และ 14.พักโฮมสเตย์วิถีชุมชน รวมทั้งได้นำเครือข่าย กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่ ตำบลบ้านทำเนียบ และตำบลอื่นๆ ในอำเภอคีรีรัฐนิคม มาร่วมจัดนิทรรศการและจัดจำหน่าย
สินค้าชุมชน เพื่อความครึกครื้น ภายในงานครั้งนี้
ซึ่งการจัดนิทรรศการในครั้งนี้นับว่าเป็นการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนท่องเที่ยว ด้วยแนวคิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้มีศักยภาพในด้านการบริหารจัดการ ใช้กระบวนการขับเคลื่อนงานด้านการท่องเที่ยวมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน เพื่อให้เกิดรายได้ควบคู่กับการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยการยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพเน้นกลุ่มท่องเที่ยวเป้าหมายเฉพาะ อาศัยกลไกความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทำงานแบบบูรณาการจัดกิจกรรมโปรแกรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย และเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าขณะนี้ประเทศไทยของเรากำลังประสบกับวิกฤตการณ์การระบาดของโรคไวรัส Covid-19 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการท่องเที่ยว ดังนั้นการที่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านน้ำราด หมู่ที่ ๔ ได้จัดงานครั้งนี้ขึ้นจึงเป็นโอกาสอันดีที่ชาวบ้านน้ำราด ตำบลบ้านทำเนียบ จะได้ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชน ให้เดินหน้าไปได้ และนำรายได้เข้าสู่ชุมชน
ในการนี้ นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายพิชัย มณีลาภ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางนัยนา มากแก้วกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และ นายกฤตยวัฒน์ แบนเพชร นักพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีเปิดและกิจกรรมดังกล่าว พร้อมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในงานในครั้งนี้
(Visited 1 times, 1 visits today)