ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สุราษฎร์ฯ ควงแขนผู้ประกอบการผ้าไทยในจังหวัด ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย ณ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

พช.สุราษฎร์ฯ ควงแขนผู้ประกอบการผ้าไทยในจังหวัด ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย ณ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย (Coaching ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา) พร้อมด้วย นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน / นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา / วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย / พัฒนาการจังหวัด และ ผู้ประกอบการผ้าไทยภาคใต้ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ ณ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดยภายในงานได้จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้า และอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย (Coaching ผ้ายิดลายนารีรัตนราชกัญญา) มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแบบผ้าดลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย ตลอดจนให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย สามารถนำแบบผ้าขิดลายพระราชทาน
“ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ไปเป็นต้นแบบพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผ้า
ตามอัตลักษณ์พื้นถิ่น สร้างรายได้ให้กับชุมชน
ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า และช่างทอผ้าจาก จากทุกภูมิภาค และกำหนดจุดดำเนินการภาคละ 1 แห่งผู้เข้าร่วมจำนวน 60 กลุ่ม/ราย รวมทั้งประเทศ จำนวน 480 กลุ่ม/ราย
โอกาสนี้ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ส่งกลุ่มเป้าหมายจำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่
– กลุ่มทอผ้าบ้านท่านหญิง อ.วิภาวดี
– กลุ่มทอผ้าบ้านเชี่ยวหลาน อ.บ้านตาขุน
ในการนี้ คุณรติรส จุลชาต กรรมการที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใสให้สนุก ขึ้นกล่าวเปิดในหัวข้อ
“ผ้าไทยใส่ให้สนุก”
** แนวทางตามพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุก โดย ดร.ศรินดา จามรมาน
กรรมการที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก
บรรยายเรื่องความรู้แบบลายผ้าพระราชทาน “ลายขิดผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา”
** หัวข้อแบบอัตลักษณ์ประจำถิ่น และรางวัลการประกวด โดยคุณธนันท์รัฐ ธนเสฏฐการย์ กรรมการที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกและผู้เชี่ยวชาญ
** หัวข้อด้านผ้าไทย และคุณกุลวิทย์ เลาสุขศรีบรรณาธิการนิตยสารโว้กไทยแลนด์
** พร้อมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย “Live สด” ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ(Coaching ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา
และอีกหลากหลายกิจกรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการต้องเข้าร่วมฐานกลุ่มปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทยในภาคใต้
ในการนี้ นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายสุภาพ ลิกขไชย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้เดินทางร่วมในกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย (Coaching ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา) ณ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
(Visited 1 times, 1 visits today)