ข่าวประชาสัมพันธ์

สุราษฎร์ทีม…ผนึกกำลังแก้จน ระดมแนวคิด รายงานความคืบหน้านโยบายแก้จนให้อยู่หมัด ในที่ประชุมศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนฯ ครั้งที่ 2

สุราษฎร์ทีม…ผนึกกำลังแก้จน ระดมแนวคิด รายงานความคืบหน้านโยบายแก้จนให้อยู่หมัด ในที่ประชุมศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนฯ ครั้งที่ 2

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด (ศจพ.จ) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ พร้อมด้วย พระครูใบฎีกาสันชัย เลขาเจ้าคณะภาคจังหวัด วัดพัฒนาราม นายอำเภอทุกอำเภอ พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ ส่วนราชการ พร้อมทั้ง นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ นายธนิศร์ เลขานุกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงได้จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด (คจพ.จ) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ประชุมชักซ้อมบทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่และกระบวนการทำงาน เมื่อวันที่ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมบุรีศรี คอนเวนชั่นเซนเตอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ขานรับนโยบาย และดำเนินการสำรวจโดยจากผลสำรวจสรุปได้ว่า มีครัวเรือนเป้าหมาย ที่จะต้องดำเนินการให้ความช่วยเหลือได้แก่ ครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๘,๙๕๖ ครัวเรือน ๑๒,๖๒๗ คน โดย ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ เทศบาลนคร และ เทศบาลเมือง จะต้องมอบหมายให้ทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมและวิเคราะห์ จัดทำแผนครัวเรือนตามปฏิบัติการ ๔ ท เพื่อให้ได้แนวทางการแก้ขปัญหาตามความต้องการของครัวเรือน และจะต้องให้ความช่วยเหลือครัวเรือนตามแผนโครงการกิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 กันยายน 2565
พร้อมทั้ง รายงานความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม การแก้ไขปัญหาเพื่อบูรณาการโครงการ / กิจกรรมให้ความช่วยเหลือ ครัวเรือนเป้าหมายทั้งหมด จำนวน 12,064 ปัญหา โดยศจพ.อ/ศจพ.ทน/ศจพ.ทม
ดำเนินการให้ความช่วยเหลือไปแล้ว 9,827 ปัญหา
และจากการที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้มีข้อเน้นย้ำและติดตามผลการรายงานผลโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ ผ่านระบบ TPMAP Logbook ซึ่งผลการรายงานโครงการ/กิจกรรมให้ความ ช่วยเหลือของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผลการดำเนินงานถึงตอนนี้ จำนวน 1,109 ครัวเรือน ด้วยกัน
(Visited 1 times, 1 visits today)