ข่าวประชาสัมพันธ์

“CDD SURAT TEAM” ประชุมประจำเดือนมิถุนายน เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนงานกรมการพัฒนาชุมชนอย่างไม่หยุดยั้ง!!

“CDD SURAT TEAM” ประชุมประจำเดือนมิถุนายน เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนงานกรมการพัฒนาชุมชนอย่างไม่หยุดยั้ง!!

 วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565
นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายพิชัย มณีลาภ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายธนชัย ชูแนม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาวทวีวรรณ เกิดก่อ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอทั้ง 19 อำเภอ และ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยมีวาระการประชุม อาทิ
• ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2565 ภาพรวมจังหวัด
• การติดตามการบันทึกข้อมูลรายงานโครงการกิจกรรมในระบบ TPMAP Logbook
• โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
• โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565
• การดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อสร้างความต่อเนื่องและยั่งยืนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ และส่งเสริมความร่วมมือจาก ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ (ก้าวต่อไปโคกหนองนา พช.สุราษฎร์ธานี)
• การดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี 2565
• การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฎิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
• จำนวนผลิตภัณฑ์ที่เข้าคัดสรรหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2565
• ชวนเชิญและประชาสัมพันธ์การประกวดผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา
• การดำเนินงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
• การขับเคลื่อนวาระชุมชน “ การส่งเสริมการออมภาคประชาชน”
• การดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
• สรุปผลการเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามแผนการ ดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจตามประเด็นยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ นำวิสัยทัศน์ เป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการและตรงตามเป้าหมายของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”
(Visited 1 times, 1 visits today)