ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สุราษฎร์ฯ ผนึกกำลังสานพลังใจ ร่วมประกวดโครงการพัฒนาและยกระดับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินสู่การเป็นต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2565

พช.สุราษฎร์ฯ ผนึกกำลังสานพลังใจ ร่วมประกวดโครงการพัฒนาและยกระดับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินสู่การเป็นต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2565

วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565
นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 5 ฝั่งอ่าวไทย เป็นประธานการประกวดโครงการพัฒนาและยกระดับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินสู่การเป็นต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2565 พร้อมด้วย นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดฯ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting” จากห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เนื่องด้วย กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายภารกิจจากกระทรวงมหาดไทย ให้รับผิดชอบดำเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน เมื่อเดือนธันวาคม 2554 ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์พระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงห่วงใยต่อวิกฤติมหันตภัยจากปัญหายาเสพติด โดยมีเป้าหมายในการขจัดปัญหายาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน ด้วยพลังสามัคคีของชาวบ้าน ให้พึ่งพาตนเองบนพื้นฐานของทุนทางสังคมที่มีอยู่ และต่อยอดไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในปัจจุบันกรมการพัฒนาชุมชนมีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 22,574 กองทุน โดยวัตถุประสงค์กิจกรรมการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ดังนี้
1. เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2. เพื่อเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน
3. เพื่อพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน พร้อมสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน
ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้คัดเลือกให้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองจอก หมู่ที่ 4 ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประกวดโครงการพัฒนาและยกระดับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินสู่การเป็นต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2565 ในครั้งนี้ โดยมี นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน / เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมให้กำลังใจ ช่วงระหว่างการนำเสนอผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
ในการนี้ นายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอพุนพิน พร้อมด้วย นายประเวศน์ ราชพิบูลย์ พัฒนาการอำเภอพุนพิน / เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพุนพิน / หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน อบต. ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ฯ ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วน เข้าร่วมให้กำลังใจ และตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการประกวดโครงการพัฒนาและยกระดับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินสู่การเป็นต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2565 ในครั้งนี้
(Visited 1 times, 1 visits today)