ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สุราษฎร์ฯ รวมพลังใจเต็มเปี่ยมด้วยความพร้อม กับการประกวดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ

พช.สุราษฎร์ฯ รวมพลังใจเต็มเปี่ยมด้วยความพร้อม กับการประกวดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ

วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565
นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประกวดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการที่ 5 ฝั่งอ่าวไทย พร้อมด้วย นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช และ สมโชค จักร์หรัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดฯ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) เพื่อค้นหาผู้นำ และให้ผู้นำซึ่งเป็นพี่น้องประชาชนที่อยู่ในตำบลนั้น ได้เป็นผู้ที่จะชักชวนทุกครัวเรือนที่ตระหนักรู้ ประพฤติปฏิบัติในการที่จะดูแลครอบครัวของตัวเองให้เป็นครอบครัวที่มีความเข้มแข็ง มีความมั่นคงทางด้านอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน ศูนย์แบ่งปันที่จะทำให้ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้คัดเลือกให้ ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน บ้านหนองผักหนาม ต.ป่าเว อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประกวดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นสถานที่บ่มเพาะภาวะผู้นำ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการบริหารจัดการชุมชน เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นศูนย์ประสานงานภาคีเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชนระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคีการพัฒนาในพื้นที่ ทั้ง 7 ภาคส่วน ประกอบด้วย ภาครัฐ ศาสนา สถาบันการศึกษา เอกชน ประชาสังคม ประชาชน และประชาสัมพันธ์ โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ สร้างเสริมอุดมการณ์ การทำงานเพื่อสาธารณะ ในรูปแบบจิตอาสาพัฒนาชุมชน
โดยผ่านการนำเสนอในรูปแบบนำเสนอผลงานมีทั้งในรูปแบบวิดีทัศน์ และการ Live สด พาชมฐานการเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ และตอบคำถามจากทางคณะกรรมการ ตามลำดับ
โดยมี นายชวลิต โรจนรัตน์ นายอำเภอไชยา พร้อมด้วย นายพิชัย มณีลาภ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางกชพร เพ็ชรัตน์ พัฒนาการอำเภอไชยา เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอไชยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ครู และนักเรียน ร่วมเป็นเป็นเกียรติ ให้กำลังใจการประกวดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ในครั้งนี้
โอกาสนี้ นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวเน้นย้ำส่งท้ายในการดำเนินงานของศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน บ้านหนองผักหนาม ที่ได้มีผลงานประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรม จับต้องได้ และแสดงออกถึงความยั่งยืนให้กับคนในชุมชน และชุมชนรอบนอก สร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการบริหารจัดการชุมชน เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
(Visited 1 times, 1 visits today)