ข่าวประชาสัมพันธ์

สุราษฎร์ธานี เข้ารับการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565

สุราษฎร์ธานี เข้ารับการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
(หลังใหม่ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายกิตติพล เวชกุล เป็นประธานการประกวดคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
พร้อมด้วย นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรรมราช ร่วมเป็นคณะกรรมการการประกวดฯ ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565 โดยมีนายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ และประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็นกำลังใจ ในการประกวดกิจกรรม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้ารับการประกวดกิจกรรมคัดเลือก โดยการนำเสนอผลงาน และข้อมูลการดำเนินงาน จำนวน 3 ประเภท ดังนี้
– ประเภทที่ 1 คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ดีเด่น ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม
– ประเภทที่ 2 กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดีเด่น ได้แก่ กลุ่มอาชีพทำผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร หมู่ที่ 3 ตำบลตะปาน อ.พุนพิน
– ประเภทที่ 3 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ดีเด่น ได้แก่ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบ้านนาเดิม
การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและ สร้างขวัญกำลังใจแก่คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดีเด่น ที่มีผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างได้ และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ภาพ/ข่าว
สำนักงานเลขานุการ อกส.จ.สุราษฎร์ธานี
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(Visited 1 times, 1 visits today)