ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สุราษฎร์ฯ ร่วมให้กำลังใจและทำสื่อประชาสัมพันธ์ครัวเรือนเปราะบางด้านการเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐ ณ อ.บ้านนาเดิม

พช.สุราษฎร์ฯ ร่วมให้กำลังใจและทำสื่อประชาสัมพันธ์ครัวเรือนเปราะบางด้านการเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐ ณ อ.บ้านนาเดิม

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565
นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายธนิศร์ เลขานุกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายกฤตยวัฒน์ แบนเพชร นักพัฒนาชุมชน ดำเนินการลงพื้นที่จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ นางสาวบัวทอง นวนเพ็ง บ้านเลขที่ 20/3 ม.5 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี ที่ตกเกณฑ์มิติด้านการเข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จากการไร้ซึ่งบัตรประชาชนเป็นเวลามากกว่า 20 ปี ทำให้เกิดปัญหาการเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐ ต่างๆ มากมายที่ผ่านมา จากการดำเนินงานนำโดย นายชาญวิทย์ สิรภักดี นายอำเภอบ้านนาเดิม พร้อมทั้งทีมพี่เลี้ยงและทีมปฏิบัติการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและ พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอบ้านนาเดิม ได้ดำเนินการติดตามสืบค้นประวัติ และหาแหล่งที่มาร่วมกับสํานักทะเบียนราษฎร์อำเภอบ้านนาเดิม จนค้นพบและได้จัดทำประวัติใหม่ และได้รับบัตรประจำตัวประชาชนอย่างเป็นทางการ เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
ในการนี้ นายชาญวิทย์ สิรภักดี นายอำเภอบ้านนาเดิม มอบหมายให้ นางสุรีย์พร แผนสูงเนิน พัฒนาการอำเภอบ้านนาเดิม , เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล , ทีมพี่เลี้ยงและทีมปฏิบัติการ ร่วมติดตามและอำนวยความสะดวกในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้
(Visited 1 times, 1 visits today)