ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สุราษฎร์ฯ เดินหน้าขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน จัดพิจารณาคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕

พช.สุราษฎร์ฯ เดินหน้าขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน จัดพิจารณาคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565
นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ พร้อมด้วย นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายพิชัย มณีลาภ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายดนัย อนันตศักดิ์ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ผู้แทนปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางกษมา หนูสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวศศินะ โกไศยกานนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ผู้แทนเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวฐิติมา บุญญา นักวิชาการศึกษา ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายไพศิษฏ์ อินทรโยธา ผู้ทรงคุณวุฒิ นายสัญชัย ชนะดี ประธานเครือข่ายกลุ่ม นายชัยณรงค์ ผาสุข ประธานชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ นางละลินดา แดงก่อเกื้อ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิจารณาคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ ณ อำเภอเวียงสระ และ อำเภอพระแสง
โดยในวันนี้มีอำเภอที่ผ่านรอบกลั่นกรอง และได้นำเสนอผลงานและร่วมตอบคำถามแก่คณะกรรมการ ในหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้
** หัวข้อเรื่อง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”
บ้านหนองโสน หมู่ที่ 9 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ
บ้านบางเตา หมู่ที่ 10 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง
** หัวข้อเรื่อง ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชาย
นายอธิภู ปลอดอักษร ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง
** หัวข้อเรื่อง ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) หญิง
นางปราณี ทิพย์ทอง ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ
นางรจนา เพชระ ตำบลสาคู อำเภอพระแสง
ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายอำเภอ ภาคส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการ และคณะทำงานหมู่บ้าน ในอำเภอดังกล่าว ร่วมต้อนรับคณะกรรมการฯ และร่วมให้กำลังใจรับชมการนำเสนอผลงานอันโดดเด่น อีกทั้งได้นำคณะกรรมการฯ เดินทางไปยังจุดเรียนรู้ที่สอดคล้องในการนำเสนอเพื่อขับเคลื่อนงานกรมพัฒนาชุมชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของคนในชุมชนต่อไปในอนาคต เพื่อพัฒนาและยกระดับผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และเพื่อคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ที่มีผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน สำหรับเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติ เพื่อให้การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นต่อไป
ซึ่งจากการที่ คณะกรรมการพิจารณาคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดพิจารณาคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 ตามวัตถุประสงค์ที่กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกระบวนการสร้างและพัฒนาผู้นำชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต และในปี ๒๕๔๙ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และโล่พระราชทานให้กับหมู่บ้านที่มีการพัฒนาตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง และยึดหลักการพัฒนาชุมชน พ้นความยากจน และให้พสกนิกรร่วมสีบสานปณิธานตามรอยพระยุคลบาท “เศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่อง ยั่งยืน โดยกรมฯ จัดให้มีการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นและเชิดชูเกียรติผู้นำ กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่าย และชุมชน ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดดเด่น เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ เพื่อเข้ารับโล่รางวัล รวมทั้งเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประจำทุกในปี ๒๕๖๕ กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดให้มีการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จำนวน ๔ ประเภทรางวัล ประกอบด้วย
๑) หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”
๒) ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชายและหญิง
๓) กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน
๔) ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(Visited 1 times, 1 visits today)