ข่าวประชาสัมพันธ์

สุราษฎร์ธานี..เมืองคนดี ยกทัพขบวนสินค้า OTOP SME กระตุ้นเศรษฐกิจ กับงาน “OTOP SME ก้าวไปด้วยกัน มหัศจรรย์ ศรีวิชัย” ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี..เมืองคนดี ยกทัพขบวนสินค้า OTOP SME กระตุ้นเศรษฐกิจ กับงาน “OTOP SME ก้าวไปด้วยกัน มหัศจรรย์ ศรีวิชัย” ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน OTOP SME ก้าวไปด้วยกัน มหัศจรรย์ ศรีวิชัย พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี / หัวหน้าส่วนราชการ และ นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการกลุ่มงาน,พัฒนาการอำเภอ,เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการเครือข่าย OTOP สุราษฎร์ธานี ภาคีเครือข่าย , ผู้ประกอบการสินค้า OTOP แขกผู้มีเกียรติ และ สื่อมวลชน ต่างร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ ลานกิจกรรมหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เนื่องด้วยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย SME และ OTOP กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2565 โดยมี ผู้ผลิตผู้ประกอบการ ประเภทอาหาร จำนวน 22 บูธ,ประเภทเครื่องดื่มจำนวน 6 บูธ ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 11 บูธ , ประเภทของใช้ 4 บูธ , ประเภทสมุนไพร จำนวน 6 บูธ, ประเภทชวนชิม 12 บูธ ,แหล่งรวมสินค้า OTOP สุราษฎร์ธานี จำนวน 2 บูธ, OTOP Trader จำนวน 10 บูธ , สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 บูธ และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 1 บูธ รวมผู้ผลิต/ผู้ประกอบการร่วมออกบูธ จำหน่ายสินค้า รวมทั้งสิ้น จำนวน 75 บูธ งาน OTOP SME ก้าวไปด้วยกัน มหัศจรรย์ ศรีวิชัย” มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพิ่มหรือส่งเสริมให้มีช่องทางการขายสินค้า SMEs และ OTOP ของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการในกลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และผู้ผลิต ผู้ประกอบการทั่วประเทศ
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยว “ไทยเที่ยวไทย” และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและทั่วประเทศ
3. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงาน และเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก COVID – 19
ซึ่งการจัดงานฯ ในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี กับคณะกรรมการเครือข่าย OTOP สุราษฎร์ธานีและคณะกรรมการเครือข่าย OTOP ภาคใต้ โดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานในการส่งเสริมและสนับสนุน ทำให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนในทุกมิติ ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยให้นำภูมิปัญญาที่มีอยู่มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพ ยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์ ที่มีมาตรฐานรับรอง อีกทั้งให้พัฒนาขีดความสามารถ ในเรื่องการบริหารจัดการ การตลาด โดยมีการสนับสนุนให้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งระบบ Onsite และ Online มีการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงกิจกรรมการ Matching ระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการและลูกค้าที่เข้าร่วมเยี่ยมชมในงานนี้ และยังทำให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการได้เรียนรู้รูปแบบผลิตภัณฑ์จากทั่วประเทศ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองให้มีคุณภาพดีขึ้น สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงต่อไปในอนาคต
หลังจากเสร็จพิธีเปิดงานฯ ผู้ว่าราชการฯ และ หัวหน้าส่วนราชการ ได้เดินเยี่ยมชมบูธจำหน่ายสินค้าภายในงาน ร่วมชื่นชมสินค้าที่นำมาจำหน่ายภายในงาน “OTOP SME ก้าวไปด้วยกัน มหัศจรรย์ ศรีวิชัย” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(Visited 1 times, 1 visits today)