ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มทอผ้าบ้านทับเที่ยง อำเภอพุนพิน

พช.สุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มทอผ้าบ้านทับเที่ยง อำเภอพุนพิน

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565
เวลา 11.00 น.
นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายพิชัย มณีลาภ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, นางสาวนัยนา มากแก้วกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ, นางสาวสุกัญญา พรหมสกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนางสาวจันทร์วรรณ ว่องเมธากุล นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุน และให้กำลังใจกลุ่มทอผ้าบ้านทับเที่ยงในการเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์ทอผ้าบ้านทับเที่ยง โดยได้รับการบูรณาการความช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มทอผ้า เพื่อสืบสานและอนุรักษ์การทอผ้า ตลอดจนเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ ให้กับคนในชุมชน นอกจากนี้ สมาชิกกลุ่มยังมีแนวคิดในการใช้ทรัพยากรที่มีในพื้นที่ ได้แก่ ต้นกก เพื่อนำมาเรียนรู้ถ่ายทอดการทอเสื่อ ตามความต้องการของสมาชิกกลุ่มอีกด้วย
การจัดตั้งศูนย์ทอผ้าบ้านทับเที่ยง อำเภอพุนพิน เนื่องจาก สถานที่กลุ่มทอผ้าเดิมซึ่งตั้งอยู่ ณ บ้านทับเที่ยง หมู่ที่ 7 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา ขาดความพร้อมเรื่องไฟฟ้า และสัญญาณโทรศัพท์ กลุ่มทอผ้าบ้านทับเที่ยงจึงได้เล็งเห็นว่า ควรย้ายโรงทอลงมาตั้งเป็นกลุ่มย่อยเพิ่มเติม และได้สอบถามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง เห็นด้วยในการตั้งศูนย์ทอผ้าในพื้นที่ตำบลพุนพิน เพราะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด-19 และสภาพเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน 2Xf2E6aEU7n685eHEbXGYHrmWn2y7a62UWBrtZzodVdD จึงได้มีการประชุมร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมกันวางแผนจัดตั้งโรงทอใหม่ขึ้น และมีแนวคิดในการจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ให้ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ และมีโอกาสในการนำภูมิปัญญาผ้าทอออกสู่ตลาดมากขึ้น
ในการนี้ นายพิชัย มณีลาภ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ได้ร่วมพูดคุยกับสมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านทับเที่ยง อำเภอพุนพิน ในการลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ OTOP ซึ่งจะได้มีโอกาสในการเข้าร่วมโครงการต่างๆ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์, บรรจุภัณฑ์, ช่องทางการตลาด รวมถึงการประสานของบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อโอกาสในการฝึกอบรมการทอผ้าให้กับสมาชิกกลุ่มฯ และเพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มอย่างยั่งยืนต่อไป
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#Suratthani
#จังหวัดสุราษฎร์ธานี
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)