ข่าวประชาสัมพันธ์

“พลังสตรีสุราษฎร์ธานี ลั่นก้องฟ้า” ในกิจกรรม “สตรีเมืองคนดี รวมพลังสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน”

“พลังสตรีสุราษฎร์ธานี ลั่นก้องฟ้า” ในกิจกรรม “สตรีเมืองคนดี รวมพลังสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน”

วันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.
นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานเนื่องในวันสตรีไทย ภายใต้ชื่อโครงการ “โครงการ สตรีเมืองคนดี รวมพลังสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน” พร้อมด้วย คุณโสภา กาญจนะ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด / คณะกรรมการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดและอำเภอ / นางสาววชิราภรณ์ กาญจนะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุราษฎร์ธานี / นายอำเภอ / หัวหน้าส่วนราชการ และ นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นเกียรติในงานวันสตรีไทยฯ ในครั้งนี้ ณ โรงแรมวังใต้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
เนื่องในโอกาสวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๕ องค์กรสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมในวันนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้..
๑. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้สตรีมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกด้าน และ รวมพลังสตรีเดินรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย ” ผ้าไทย ใส่ให้สนุก”
๒. เพื่อเสริมสร้างพลังสตรี ให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง สิ่งแวดล้อม และ วัฒนธรรมประเพณีอย่างยั่งยืน
๓. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่มีผลงานเด่นเป็นต้นแบบด้านการพัฒนางนสตรีและงานพัฒนาชุมชน เนื่องในวันสตรีไทยประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๕
๔. เพื่อให้องค์กรสตรีได้พบปะเชื่อมความสำพันธ์แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และเพิ่มช่องทางการตลาดกลุ่มอาชีพสตรี OTOP
๕. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของสตรีให้ประชาชนได้รู้จัก และเป็นที่ยอมรับของสังคม และเห็นความสำคัญของวันสตรีไทย
โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 200,000 บาท ทั้งนี้ก็เพื่อให้องค์กรสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน สังคม โดยรัฐบาลได้มองเห็นความสำคัญของ พลังสตรีที่เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ในการผลักดันและขับเคลื่อนการ พัฒนาครอบครัว และสังคม และก้าวไปสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข “ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง และพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน” ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตยในสังคมไทย ให้ดำเนินไปอย่างถูกต้อง
(Visited 1 times, 1 visits today)