ข่าวประชาสัมพันธ์

สุราษฎร์ทีม เมืองคนดี ไม่ทิ้งกัน เดินหน้าผสานกำลังช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบางด้านที่อยู่อาศัยจากอยู่รอด ให้ไปสู่ยั่งยืน

สุราษฎร์ทีม เมืองคนดี ไม่ทิ้งกัน เดินหน้าผสานกำลังช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบางด้านที่อยู่อาศัยจากอยู่รอด ให้ไปสู่ยั่งยืน

สุราษฎร์ทีม เมืองคนดี ไม่ทิ้งกัน เดินหน้าผสานกำลังช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบางด้านที่อยู่อาศัยจากอยู่รอด ให้ไปสู่ยั่งยืน

 

วันที่ 29 กันยายน 2565

 

นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบางที่ตกเกณฑ์มิติความเป็นอยู่ และมีความต้องการสร้าง ซ่อม ปรับปรุงที่อยู่อาศัย ระดับจังหวัด โดยมี นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตัวแทนส่วนราชการที่มีภารกิจเกี่ยวข้องในด้านที่อยู่อาศัย และหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมประชุมเพื่อร่วมพิจารณาหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบางที่ตกเกณฑ์มิติความเป็นอยู่ และมีความต้องการสร้าง ซ่อม ปรับปรุงที่อยู่อาศัย ที่ยังไม่มีหน่วยงานสนับสนุนงบประมาณจำนวน 48 ครัวเรือน

 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีครัวเรือนเปราะบางเป้าหมายTPMAP ที่ตกเกณฑ์มิติด้านความเป็นอยู่ และต้องการสร้างซ่อม ปรับปรุงที่อยู่อาศัย จำนวน 235 ครัวเรือน โดยได้รับการสร้าง ซ่อม และปรับปรุงแล้วจำนวน 123 ครัวเรือน มีหน่วยงานที่รับผิดชอบและวางแผนที่จะให้ความช่วยเหลือแล้วจำนวน 61 ครัวเรือน และยังคงมีครัวเรือนที่ได้รับความช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วแต่ยังไม่มีหน่วยงานเจ้าภาพในการสนับสนุนงบประมาณอีกจำนวน 48 ครัวเรือน

 

ทั้งนี้ จากการประชุมฯ นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่คนัวเรือนเป้าหมายดังกล่าว จำนวน 26 ครัวเรือน ครัวเรือนละ 100,000 บาท นอกจากนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ให้แนวทางและคุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอรับสนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้ครัวเรือนส่วนที่เหลือประสานและจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่อไป

#กรมการพัฒนาชุมชน

#สุราษฎร์ทีม

#เมืองคนดีไม่ทิ้งกัน

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน

#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ

#130ปีกระทรวงมหาดไทย

 

ภาพ / ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาขุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)