ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สุราษฎร์ จับมือ ปปส.ภาค 8 และเครือข่ายกองทุนแม่ฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2565

พช.สุราษฎร์ จับมือ ปปส.ภาค 8 และเครือข่ายกองทุนแม่ฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2565

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น.

 

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2565  โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 8  หัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการจังหวัด  นายอำเภอ คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า “จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน มีหมู่บ้านและชุมชนที่เข้าร่วมเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมจำนวน 413 แห่ง โดยมีการจัดพิธีมอบเงินพระราชทานเงินขวัญถุงให้แก่หมู่บ้านชุมชนที่เพิ่มขึ้นทุกปี เพื่อเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจในการหลอมรวมความสามัคคี แก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน   ในปี 2565 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด โดยการสนับสนุนงบประมาณของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 8 ตามโครงการพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี  2565 ให้กับหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2564 จำนวน 19 หมู่บ้าน และหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2565 จำนวน 19 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 38 หมู่บ้าน”

 

“กองทุนแม่ของแผ่นดิน” เป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์พระราชทาน “รู้รัก สามัคคี” ให้พสกนิกรพึ่งพาความเข้มแข็งของตนเอง ในการร่วมขจัดภัยยาเสพติดบนพื้นฐานให้อภัยทางสังคม ให้ความรู้รักสามัคคี และ                    การสร้างความสมานฉันท์ของคนในชุมชน ร่วมกันเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ด้วยแนวทางสันติ การสร้างพลังแห่งความดีงามเหล่านี้ หากปรากฎมากขึ้นจะทำให้ สามารถพลิกฟื้นหมู่บ้านชุมชนที่อ่อนแอ ให้กลายเป็นหมู่บ้านชุมชนที่เข้มแข็ง ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน การทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และขยายพลังแห่งความดีต่อยอดพัฒนาไปสู่ด้านต่างๆ เช่น การส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงฟื้นฟูวัฒนธรรม สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อนำพาหมู่บ้านชุมชนไปสู่สังคมแห่งคุณธรรมอย่างแท้จริง

 

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า “เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้พระราชทานราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อเป็นทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม เมื่อหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน   ได้รับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจากจังหวัดแล้ว ขอให้หมู่บ้านจัดพิธีสมโภชเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน และกำหนดกิจกรรมการจัดหาเงินกองทุนประเภท “ทุนปัญญา ทุนศรัทธา” เพิ่ม เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สำหรับกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของแต่ละหมู่บ้านเป็นอันดับแรก แล้วจึงนำไปแก้ปัญหาอื่น ๆ ที่เป็นความเดือดร้อนของหมู่บ้านต่อไป โดยให้เป็นไปตามปรัชญาของกองทุนแม่ของแผ่นดิน”

 

ภายหลังจากพิธีรับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2565  ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน เสร็จเรียบร้อย นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ทำพิธีปล่อยขบวนรถแห่กองทุนแม่ของแผ่นดินที่ได้รับมอบเงินพระราชทานขวัญถุง จำนวน 38 คัน กลับสู่หมู่บ้าน

 

#กรมการพัฒนาชุมชน

#สุราษฎร์ทีม

#กองทุนแม่ของแผ่นดิน

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน

#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ

#130ปีกระทรวงมหาดไทย

 

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)