ข่าวประชาสัมพันธ์

รู้หรือไม่ ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการ สามารถทำบัตรประชาชนที่บ้านได้

รู้หรือไม่ ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการ สามารถทำบัตรประชาชนที่บ้านได้

ในส่วนของครัวเรือนในอำเภอพุนพิน ทั้ง 2 รายนั้น นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมาย นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประสานกับทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุนพินเพื่อลงพื้นที่ติดตาม ประสานความช่วยเหลือในมิติอื่นๆ ต่อไป หลังจากได้รับความช่วยเหลือจากทางอำเภอในมิติการเข้าถึงบริการภาครัฐเรียบร้อยแล้ว

#กรมการพัฒนาชุมชน
#กระทรวงมหาดไทย
#ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
#สุราษฎร์ทีม
#ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

(Visited 1 times, 1 visits today)