ข่าวประชาสัมพันธ์

“พลังสตรี พลังที่ยิ่งใหญ่ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด สุราษฏร์ธานี ประชุมสัญจร ขับเคลื่อนงาน”

“พลังสตรี พลังที่ยิ่งใหญ่ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด สุราษฏร์ธานี ประชุมสัญจร ขับเคลื่อนงาน”

“พลังสตรี พลังที่ยิ่งใหญ่ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด สุราษฏร์ธานี ประชุมสัญจร ขับเคลื่อนงาน”

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน

 

นางโสภา กาญจนะ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กพสจ.) เป็นประธานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี (สัญจรครั้งที่ ๖) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดฯ จำนวน ๕๘ คน ซึ่งประธานฯได้ดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระฯ และสรุปการประชุมดังนี้

๑.รายงานผลการดำเนินงานของ กพสอ. จำนวน ๑๙ อำเภอ

๒. รายงานผลการสนับสนุนให้องค์กรสตรี กพสม.,กพสต. และองค์กรสตรี เข้าถึงแหล่งทุนโดยเฉพาะกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

๓. การสนับสนุนให้สตรี มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้ได้สัดส่วนที่สูงขึ้น และโดยมติเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓

๔. การสนับสนุนให้องค์กรสตรีทุกระดับสมัครเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้ครบทุกระดับ

๕. การขยายผลสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับสตรีในหมู่บ้านและทุกครัวเรือน

๖. การขยายผลรณรงค์ลดโลกร้อน โดยการจัดการขยะต้นทาง การจัดการทำถังขยะเปียก โดยให้ครัวเรือนสตรีมีการดำเนินการทุกครัวเรือน

๗. ให้ความเห็นชอบในหลักการ การจัดสวัสดิการขององค์กรสตรี เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ ในรูปแบบที่เหมาะสม

 

ในการนี้ นายวีรยุทธ ขนุนนิล นายอำเภอบ้านตาขุน มอบให้นายจรัญ เข็มเพ็ชร พัฒนาการอำเภอบ้านตาขุน กล่าวต้อนรับและให้การสนับสนุนการจัดประชุม พร้อมทั้งนายเชาวลิต ช่วยสงค์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเชี่ยวหลาน ให้การต้อนรับและอำนวยการสถานที่ห้องประชุม นางจรรยา กล่อมเจริญ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบ้านตาขุน(กพสอ.) และคณะกรรมการฯ ประสานการดำเนินงาน

 

นอกจากการประชุมแล้ว นางโสภา กาญจนะ พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดฯ ได้เข้าเยี่ยมชมและเป็นกำลังใจกับผู้ทอผ้าและศึกษากระบวนการทอผ้าของศูนย์ศิลปาชีพบ้านเชี่ยวหลาน กลุ่มสตรี

ผ้าทอบ้านเชี่ยวหลาน ซึ่งเป็นแหล่งผลิตผ้าฝ้ายลายประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

……………………

 

ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านตาขุน

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

#CDD

#CDDSurat

#กรมการพัฒนาชุมชน

#Changforgood

#พัฒนาคือสร้างสรรค์

#สุราษฎร์ธานี

 

(Visited 1 times, 1 visits today)