โครงสร้าง/บุคลากร

นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์
พัฒนาการจังหวัด

นายไพศิษฎ์ อินทรโยธา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ

นายวิริยะ จินวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

นายพิชัย มณีลาภ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ

สุรีย์พร แผนสูงเนิน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายบรรชากิต หีตจันทร์ พัฒนาการอำเภอดอนสัก

นางพัชณีภรณ์ เหมือนเสน พัฒนาการอำเภอเมืองฯ

นายปรีชา มีราช พัฒนาการอำเภอกาญจนดิษฐ์

นางประภัสสร ลิ้มสุวรรณ พัฒนาการอำเภอบ้านนาสาร

นายพนัส หะรัตพันธ์ รก.พัฒนาการอำเภอเกาะพะงัน

นางสาวทวีวรรณ เกิดก่อ พัฒนาการอำเภอบ้านนาเดิม

นางประไพ กรายแก้ว รก.พัฒนาการอำเภอเวียงสระ

นางนิสภร พรหมจันทร์ พัฒนาการอำเภอเคียนซา

นางอัจจิมา มุสิกะพันธุ์ พัฒนาการอำเภอชัยบุรี

นางสาววิรินทร์ญา โชติพัฒนสินชัย พัฒนาการอำเภอไชยา

นายนรวีร์ จันทร์สิทธิ์ พัฒนาการอำเภอท่าชนะ

นายประเวศน์ ราชพิบูลย์ พัฒนาการอำเภอท่าฉาง

นายณัฐดนัย แก้วมาก รก.พัฒนาการอำเภอคีรีรัฐนิคม

นางสาวสโรชา ราชบุรี รก.พัฒนาการอำเภอพระแสง

นางกชพร เพ็ชรรัตน์ พัฒนาการอำเภอพนม

นางปาลีล๊ะ มะยูมิง พัฒนาการอำเภอบ้านตาขุน

นายนิสิต สะมาลา พัฒนาการอำเภอวิภาวดี

นายจรัญ เข็มเพ็ชร พัฒนาการอำเภอเกาะสมุย

นางสุรัตน์ ไชยธวัช พัฒนาการอำเภอพุนพิน

(Visited 4 times, 1 visits today)