โครงสร้าง/บุคลากร

นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายไพศิษฎ์ อินทรโยธา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ

นายวิริยะ จินวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

นายพิชัย มณีลาภ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ

นางสาวทวีวรรณ เกิดก่อ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสาน
และสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

มาเรียม จอหวัง พัฒนาการอำเภอดอนสัก

นางพัชณีภรณ์ เหมือนเสน พัฒนาการอำเภอเมืองฯ

นายสำราญ พงศ์พิพัฒน์พันธ์
พัฒนาการอำเภอกาญจนดิษฐ์

นางประภัสสร ลิ้มสุวรรณ พัฒนาการอำเภอบ้านนาสาร

วันดี ศรีขวัญ พัฒนาการอำเภอเกาะพะงัน

นางสุรีย์พร แผนสูงเนิน พัฒนาการอำเภอบ้านนาเดิม

นางประไพ กรายแก้ว พัฒนาการอำเภอเวียงสระ

นางจีระพร แก้วทับทิม พัฒนาการอำเภอเคียนซา

บุศรินทร์ เบนอะสาร พัฒนาการอำเภอชัยบุรี

นายธนิศร์ เลขานุกิจ พัฒนาการอำเภอไชยา

อัจจิมา มุสิกพันธ์ุ พัฒนาการอำเภอท่าชนะ

สารภี จีนไทย พัฒนาการอำเภอท่าฉาง

นางสาววิรินทร์ญา โชติพัฒนสินชัย
พัฒนาการอำเภอคีรีรัฐนิคม

นางสาววจิรา เดชารัตน์ พัฒนาการอำเภอพระแสง

นางกชพร เพ็ชรรัตน์ พัฒนาการอำเภอพนม

จันทร์ฉาย เศรษฐทอง
พัฒนาการอำเภอบ้านตาขุน

นายบรรชากิจ หีตจันทร์
พัฒนาการอำเภอวิภาวดี

สุรัตน์ ไชยธวัช พัฒนาการอำเภอเกาะสมุย

ประเวศน์ ราชพิบูลย์
พัฒนาการอำเภอพุนพิน

(Visited 4 times, 1 visits today)