โครงสร้าง/บุคลากร

นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 084-874-0607

นายพิชัย มณีลาภ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ
โทรศัพท์ 081-823-0358

นายธนชัย ชูแนม
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
โทรศัพท์ 081-823-0364

นายธนิศร์ เลขานุกิจ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ
โทรศัพท์ 081-823-0375

นางสาวทวีวรรณ เกิดก่อ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานฯ
โทรศัพท์ 081-823-0356

นายสมยศ คงทอง
รกน.พัฒนาการอำเภอดอนสัก
โทรศัพท์ 081-823-0450

นายธนิศร์ เลขานุกิจ
รักษาการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองฯ
โทรศัพท์ 081-823-0376

นางสาววิรินทร์ญา โชติพัฒนสินชัย
พัฒนาการอำเภอกาญจนดิษฐ์
โทรศัพท์ 081-823-0383


พัฒนาการอำเภอบ้านนาสาร
โทรศัพท์081-823-0641

วันดี ศรีขวัญ พัฒนาการอำเภอเกาะพะงัน
โทรศัพท์ 081-823-0394

นางสุรีย์พร แผนสูงเนิน
พัฒนาการอำเภอบ้านนาเดิม
โทรศัพท์ 081-823-0616

นางประไพ กรายแก้ว
พัฒนาการอำเภอเวียงสระ
โทรศัพท์ 081-823-0741

นายสำราญ พงศ์พิพัฒนพันธุ์
พัฒนาการอำเภอเคียนซา
โทรศัพท์ 081-823-0412

นายสายัณ เลิศไกร
รกน.พัฒนาการอำเภอชัยบุรี
โทรศัพท์ 081-823-0413

นางกชพร เพชรรัตน์
พัฒนาการอำเภอไชยา
โทรศัพท์ 081-823-0415

นายโกศล ชูลำภู
พัฒนาการอำเภอท่าชนะ
โทรศัพท์ 081-823-0533

นางสารภี จีนไทย
พัฒนาการอำเภอท่าฉาง
โทรศัพท์ 081-823-0455

นางสาวทิพย์สุคนธ์ ปิ่นสมนาม
พัฒนาการอำเภอคีรีรัฐนิคม
โทรศัพท์ 081-823-0406

นางสาวจารุณี บัวแก้ว
พัฒนาการอำเภอพระแสง
โทรศัพท์ 081-823-0715

นางสาวประไพพัฒน์ จินดารัตน์
พัฒนาการอำเภอพนม
โทรศัพท์ 081-823-0680

นายจรัญ เข็มเพชร
พัฒนาการอำเภอบ้านตาขุน
โทรศัพท์ 081-823-0546

นายบรรชากิจ หีตจันทร์
พัฒนาการอำเภอวิภาวดี
โทรศัพท์ 081-823-0739

นางสาวสุรัตน์ ไชยธวัช
พัฒนาการอำเภอเกาะสมุย
โทรศัพท์ 081-823-0395

ประเวศน์ ราชพิบูลย์
พัฒนาการอำเภอพุนพิน
โทรศัพท์ 081-823-0718

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายไกรฤกษ์ เลอมาน ราษฎร์เจริญ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทรศัพท์ 081-891-9154

นางละลินดา แดงก่อเกื้อ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทรศัพท์ 081-270-8803

นายธรรมรงค์ จิตนุ่ม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทรศัพท์ 081-381-2240

นางณัฐชยา ทองเนื้อห้า
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทรศัพท์ 098-531-8326

นายตุลยวัต พุ่มทิม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ 097-359-2289

นางสาวนัยนา มากแก้วกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทรศัพท์ 095-257-3404

นางสาวภาวิณี เจณุโร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทรศัพท์ 094-581-1677

นางปิยมาภรณ์ มณีอุปถัมภ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทรศัพท์ 084-061-3412

นางมารีนา ทิพย์หมัด
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
โทรศัพท์ 086-476-5049

นางสาวสุกัญญา พรหมสกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏฺิบัติการ
โทรศัพท์ 088-017-9707

นางสาวศุภรา เจนพิชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 088-217-8989

นางสาวนุจรี แสงอินทร์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
โทรศัพท์ 086-956-5980

นางสาวจันทร์วรรณ ว่องเมธากุล
นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์ 089-032-9695

นางสาวเจิดนภา รัชดาชาน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 080-548-3962

นางยุพดี ผิวนิล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญ
โทรศัพท์ 081-956-5798

นายชัชชล พิมลศรี
นักการตลาดรุ่นใหม่
โทรศัพท์ 085-412-9746

นางสาววีณา รักษ์เดช
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
โทรศัพท์ 093-764-4675

นางสาวสุดารัตน์ หนูศรีแก้ว
นักการตลาดรุ่นใหม่
โทรศัพท์ 094-598-3508

นางสาวสุมาลี กาญจนนิยม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ 087-269-7342

นางสาวสุพรรณี บูชา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ 094-487-4732

นายภคพณ มณีโชติ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
โทรศัพท์ 061-653-5695

นางณกมล ทองพบ
แม่บ้าน
โทรศัพท์ 094-580-8786

นายณรงค์ศักดิ์ สุคชเดช
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ 092-470-5923

นางสาวสุจิตรา สุทธิราช
นักวิชาการเงินและบัญชี
สำนักงานเลขานุการ อกส.จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 093-581-7355

นางสาวกาญจน์สุชะญา จันทร์อินแก้ว
นักจัดการงานทั่วไป
สำนักงานเลขานุการ อกส.จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 093-578-2321

นางสาวรอกีเย๊าะ ปูโย๊ะ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
สำนักงานเลขานุการ อกส.จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 093-650-0568

นายปิยวิทย์ เพชรสังข์
นิติกร
สำนักงานเลขานุการ อกส.จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 096-315-3410

(Visited 4 times, 1 visits today)