โครงสร้าง/บุคลากร

นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายพิชัย มณีลาภ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ

นายธนิศร์ เลขานุกิจ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

นายสำราญ พงศ์พิพัฒน์พันธ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ

นางสาวทวีวรรณ เกิดก่อ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสาน
และสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

มาเรียม จอหวัง
พัฒนาการอำเภอดอนสัก

นายถามะ มโนวรวุฒิ
พัฒนาการอำเภอเมืองฯ

นางสาววิรินทร์ญา โชติพัฒนสินชัย
พัฒนาการอำเภอกาญจนดิษฐ์

นางประภัสสร ลิ้มสุวรรณ
พัฒนาการอำเภอบ้านนาสาร

วันดี ศรีขวัญ พัฒนาการอำเภอเกาะพะงัน

นางสุรีย์พร แผนสูงเนิน พัฒนาการอำเภอบ้านนาเดิม

นางประไพ กรายแก้ว
พัฒนาการอำเภอเวียงสระ

นางจีระพร แก้วทับทิม พัฒนาการอำเภอเคียนซา

บุศรินทร์ เบนอะสาร พัฒนาการอำเภอชัยบุรี

นางกชพร เพชรรัตน์ พัฒนาการอำเภอไชยา

อัจจิมา มุสิกพันธ์ุ พัฒนาการอำเภอท่าชนะ

สารภี จีนไทย พัฒนาการอำเภอท่าฉาง

นายสมยศ คงทอง
รักษาการพัฒนาการอำเภอคีรีรัฐนิคม

นางสาวสโรชา ราชบุรี
รักษาการพัฒนาการอำเภอพระแสง

นายสายัณ เลิศไกร
รักษาการพัฒนาการอำเภอพนม

จันทร์ฉาย เศรษฐทอง
พัฒนาการอำเภอบ้านตาขุน

นายบรรชากิจ หีตจันทร์
พัฒนาการอำเภอวิภาวดี

สุรัตน์ ไชยธวัช พัฒนาการอำเภอเกาะสมุย

ประเวศน์ ราชพิบูลย์
พัฒนาการอำเภอพุนพิน

(Visited 4 times, 1 visits today)