ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สุราษฎร์ธานี รับการตรวจประเมินคัดเลือกกิจกรรมตำบลสารสนเทศต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)