ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบนโยบายโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ “ศรีวิชัยแบรนด์” ภายใต้โครงการเสริมสร้างความยั่งยืน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี