District Community Development Office News

พช.คีรีรัฐนิคม ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมการขุดปรับพื้นที่ “โคก หนอง นา” โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา”

พช.เมืองสุราษฎร์ธานี ร่วมโครงการขับเคลื่อนโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา กิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน ประสูติครบ 3 รอบ ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเชี่ยวหลาน อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี