บริการของเรา

มิติที่ 1 ด้านบทบาทผู้บริหารและความพยายามริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส

มิติที่ 1 ด้านบทบาทผู้บริหารและความพยายามริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส

1.ด้านการบริหารงานบุคคล

คลิก>>คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อตกลงปฏิบัติราชการและประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ

คลิก>>คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

คลิก>>ประกาศ หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

คลิก>>ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการ

คลิก>>มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

 

2.ด้านการบริหารงบประมาณ

คลิก>>แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบการดำเนินการตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565

คลิก>>มาตรการป้องกันการขัดกัน

คลิก>>มาตรการป้องกันการรับสินบน

คลิก>>มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

คลิก>>มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม

คลิก>>รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3

คลิก>>แผนการใช้จ่ายงบฯ ไตรมาส 1-2

คลิก>>แผนใช้่จ่ายงบฯ ไตรมาส 3

 

3. ด้านการส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงค์ชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

 

4. ด้านการส่งเสริมค่านิยมองค์การ ABC DEF และ S&P

คลิก>>ค่านิยมองค์การในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

คลิก>>แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการใช้ค่านิยมองค์การในการปฏิบัติงาน

คลิก>>แนวทางในการส่งเสริมการขับเคลื่อนการใช้ค่านิคมองค์การในการปฏิบัติงาน

คลิก>>บันทึกข้อความ ขับเคลื่อนการใช้ค่านิยมองคฺการในการปฏิบัติงาน

5.ด้านการจัดการเรื่องร้องเรียน

คลิก>>มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

โครงการนวัตกรรม พช.สุราษร์ใสสะอาด คนพัสดุ 4.0

คลิก>>พช.สุราษฎร์ใสสะอาด คนพัสดุ ๔.๐

คลิก>>ขับเคลื่อนโครงการ พช.สุราษฎร์ใสสะอาด คนพัสดุ 4.0

คลิก>>แผนการดำเนินงาน พช.สุราษฎร์ใสสะอาด คนพัสดุ 4.0

คลิก>>เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้าง

คลิก>>เอกสารองค์ความรู้

คลิก>>บรรยาย พช.สุราษฎร์ใสสะอาด คนพัสดุ 4.0

คลิก>>สรุปผลการประเมิน (Pretest)

คลิก>>กรณี ไม่สามารถขุดปรับแปลงโคก หนอง นา ได้ และสัญญาจ้าง ไกล้ หรือ ครบกำหนดตามสัญญาจ้าง

คลิก>>คู่มือการคืนหลักประกันสัญญา

คลิก>>เทคนิค การจัดซื้อจัดจ้าง และการบรืหารพัสดุ

 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

คลิก>>เจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คลิก>>ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy)

 

แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปี 2565

คลิก>>แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดสุราษฎร์ธานี ปี 2565

 

คลิก>>แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการ พัฒนาชุมชนใสสะอาด
คลิก>>หนังสือนำส่งแผนการดำเนินงาน และโครงการนวัตกรรม

 

คลิก>>การนิเทศการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามโครงการพัฒนาชุมชน ใสสะอาด ปี พ.ศ.2565 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

(Visited 1 times, 1 visits today)