บริการของเรา

มิติที่ 2 ด้านความเปิดเผยข้อมูล

มิติที่ 2 ด้านความเปิดเผยข้อมูล

คลิก>> ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

คลิก>>ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

คลิก>>คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

คลิก>>คู่มือการปฏิบัติงาน

คลิก>>แผนการใช้จ่ายงบฯ ไตรมาส 1-2

คลิก>>แผนใช้่จ่ายงบฯ ไตรมาส 3

คลิก>> มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

(Visited 1 times, 1 visits today)