บริการของเรา

มิติที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

มิติที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

คลิก>> คำสั่งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

คลิก>>คำสั่งโคกหนองนา และเครือข่าย

คลิก>>คำสั่งงาน OTOP

คลิก>>คำสั่ง งานพัฒนาทุนและองค์กรการเงิน

คลิก>>คำสั่ง จปฐ 2565

คลิก>>คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

คลิก>>คำสั่งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนฯ(ศจพ.)

คลิก>>มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม

(Visited 1 times, 1 visits today)