บริการของเรา

มิติที่ 4 ด้านการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม

มิติที่ 4 ด้านการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม

คลิก>> ประกาศเจตนารมณ์ ขับเคลื่อนให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นองค์กรคุณธรรม

คลิก>> ประกาศเกียติคุณข้อราชการ และลูกจ้างดีเด่น

คลิก>> แบบลงนามรับทราบประกาศเจตนารมณ์

(Visited 1 times, 1 visits today)