บริการของเรา

มิติที่ 5 ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน

มิติที่ 5 ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน

คลิก>> แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลโครงการ พัฒนาและปรับปรุ่งสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน 5ส

คลิก>>แต่งตั้งคณะทำงานด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน

คลิก>>บันทึกแต่งตั้งคณะทำงานด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน

คลิก>>แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด มิติที่ ๕ ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน

คลิก>>มาตรการด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ผลการลดขยะ

คลิก>>มกราคม
คลิก>>กุมภาพันธ์
คลิก>>มีนาคม
คลิก>>เมษายน
 

คลิก>>มาตรการประหยัดพลังงาน

คลิก>>มาตรการลดการใช้พลังงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานลดการใช้ไฟฟ้า
คลิก>> เมษายน 2565
คลิก>> พฤษภาคม 2565

คลิก>> แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด มิติที่ ๕ ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน

คลิก>> เกณฑ์การประเมินโครงการ พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน 5 ส

ภาพกิจกรรม 5 ส
คลิก>> ภาพกิจกรรม 5 ส ครั้งที่ 1

กิจกรรมยืมคืนถุงผ้า

 

คลิก>> สรุปปริมาณการลดขยะสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

คลิก>> สรุปปริมาณการใช้ไฟฟ้าของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

คลิก>> สรุปปริมาณการใช้กระดาษของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)