เกี่ยวกับหน่วยงาน

นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร กำหนด เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) New Gen

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร กำหนด เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) New Gen

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวและ Road Show หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน มหัศจรรย์ศรีวิชัย ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวและ Road Show หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน มหัศจรรย์ศรีวิชัย ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)