เกี่ยวกับหน่วยงาน

นายไพศิษฏ์ อินทรโยธา

ตำแหน่งรักษาการพัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรมสินค้า SMEs และ OTOP และ Road Show หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรมสินค้า SMEs และ OTOP และ Road Show หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ “ศรีวิชัยแบรนด์”

เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ “ศรีวิชัยแบรนด์”

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ “ศรีวิชัยแบรนด์”

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ “ศรีวิชัยแบรนด์”